Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu

 • 06 de maig de 2013

  MINETUR publica convocatòria d'ajuts en forma de préstecs per a actuacions de competitivitat per a la indústria manufacturera.

  Es convoca, en règim de concurrència competitiva, la concessió de suports financers, corresponents a l'any 2013, per a l'execució de les inversions estructurades en plans de millora en empreses industrials que preveu l'apartat Tercer.b) de l'Ordre IET/611/2013, d'11 d'abril, per la qual s'estableixen les bases per a la concesió de suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització i foment de la competitivitat industrial, publicada en el «Butlletí Oficial de l'Estat» nombre 91, de 16 d'abril de 2013.

  Àmbit sectorial: les actuacions a què refereix aquesta convocatòria s'hauran de produir en l'àmbit de la indústria manufacturera (CNAE 2009 Secció C - Divisions 10-32 amb certes excepcions en la indústria aeronàutica i de l'auromoció, les quals presenten convocatòria particulars , veure Ordre de bases)

  Pressupost finançable mínim: 100.000 euros en el cas que el sol·licitant sigui una PIME i 750.000 euros si és una gran empresa.

  Termini d'execució: màxim de divuit mesos des de la data de resolució de la concessió.

  Cliqueu aquí per a tota la informació