Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu - Convocatòria d'ajuts

Mostrant de 101 a 105 de 159 entrades disponibles

 • 02 d'abril de 2013

  Publicació de la convocatòria 2013 d'ajuts a les Agrupacions d'Empreses Innovadores

  El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha publicat la convocatòria 2013 d'ajuts a les Agrupacions d'Empreses Innovadores. Com és habitual en les últimes anualitats els beneficiaris del programa es limiten a les Agrupacions ja creades i enregistrades al regsitre creat 'ad hoc'.

  Es financen les estructures de gestió i coordinació així com els projectes d'innovació que es duguin a terme, siguin de tipus individual o en cooperació amb altres AEIs.

  Cliqueu aquest enllaç per obtenir tota la informació.

 • 19 de febrer de 2013

  Convocatòria Life+ 2013

  La Unió Europea ha publicat la convocatòria 2013 del programa Life+. El pressupost total del programa és de 278 M€, dels quals se n'assignen 27,3 a l'estat espanyol. La data límit de sol·licitud és el 25 de juliol a les 16h hora local.

  Aquesta convocatòria no presenta prioritats específiques per a l'estat espanyol.

  Cliqueu aquí per tota la informació.

 • 28 de desembre de 2012

  Convocatòria LEADER 2012

  Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya (2007-2013) Els ajuts Leader formen part del conjunt de mesures pel desenvolupament rural de Catalunya dintre del PDR (pla de desenvolupament rural) 2007-2013

  Els ajuts Leader formen part del conjunt de mesures pel desenvolupament rural de Catalunya dintre del PDR (pla de desenvolupament rural) 2007-2013.
  Es tracta d'ajuts en què mitjançant els grups d'acció local (GAL) s'articulen mesures de forma propera a la realitat territorial.
  En aquest cas, els ajuts a la diversificació inclouen:

  Mesura 12301: Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris . Creació, millora i/o ampliació de microempreses o petites i mitjanes empreses (en endavant, pime) agroalimentàries o agrobotigues.
  Mesura 312: Creació i desenvolupament de microempreses. Creació, millora i/o ampliació de microempreses, per diversificar i potenciar el teixit econòmic en els territoris rurals.
  Mesura 313: Foment d'activitats turístiques. Creació, millora i/o ampliació d'establiments turístics de capacitat reduïda o d'empreses d'activitats d'oci .
  Mesura 323: Conservació i millora del patrimoni rural. Projectes d'inversió superiors a 300.000 € , que generin activitat econòmica i seveixin per a l'embelliment de nuclis antics, recuperació de la arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d'actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l'àmbit territorial Leader. 

  Cliqueu aquí per tota la informació

 • 24 d'octubre de 2012

  El Ministeri d'Economia i Competitivitat convoca els ajuts de RRHH Torres Quevedo i 'Personal Técnico de Apoyo'

  Ambdòs subprogrames van dirigits a subvencionar els costos de contractació de rrhh (doctors en el cas del Torres Quevedo i tècnics i graduats en el de Personal Técnico de apoyo), sou i seguretat social, per part de les empreses, en el cas del Torres Quevedo i dels agents públics i privats d'R+D+i en tots el casos.

  Cliqueu aquí per tota la informació del Torres Quevedo

  Cliqueu aquí per tota la informació del Personal Técnico de Apoyo

 • 24 d'octubre de 2012

  3a convocatòria de subvencions amb relació als eixos prioritaris 2 i 4 del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013

  El Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya aprova i publica les bases reguladores i convocatòria per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de ser cofinançades pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 (Medi ambient i prevenció de riscos) i 4 (Desenvolupament sostenible local i urbà).

  L’import global destinat a aquesta convocatòria pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, és de 4.830.000 euros.

  Els imports per eixos que es podran assignar són els següents:

  Eix 2, Medi ambient i prevenció de riscos: 1.175.000 euros.

  Eix 4, Desenvolupament sostenible local i urbà: 3.655.000 euros.

  Cliqueu aquí per tota la informació