Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu - Convocatòria d'ajuts

Mostrant de 106 a 110 de 159 entrades disponibles

 • 18 d'octubre de 2012

  El DAAM obre convocatòria 2012 de Realització de Projectes Pilot Innovadors i de Plantejament i Redacció de Projectes R+D

  El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va publicar l'11 d'octubre al DOGC sengles ordres amb bases reguladores i convocatòries.

  Redacció de Projectes: l'objecte de l'ajut és el foment del plantejament i redacció de projectes R+D+i liderats pel sector agroalimentari en col·laboració amb els instituts d'investigació i/o universitats, que impliquin innovació.


  Va dirigita a:
  A les empreses agràries.
  A les empreses agroalimentàries.
  A les empreses forestals.
  A les agrupacions i/o associacions i/o cooperatives de les empreses agràries, agroalimentàries o forestals. En el cas d'empreses agroalimentàries i forestals hauran d'estar inscrites al Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC).

  Projectes Pilot Innovadors: Són subvencions a empreses agràries, agroalimentàries i forestals per a la realització de projectes pilot innovadors destinats a la lluita contra els efectes del canvi climàtic, i per fomentar el desenvolupament de les energies renovables, millorar la gestió del aigua i conservar la biodiversitat agrària.

  Va dirigit a:
  A les empreses agràries, agroalimentàries i forestals, les seves agrupacions i/o associacions i/o cooperatives i les comunitats de regants.

  En el cas d'empreses agroalimentaries i forestals, cal que estiguin inscrites en el Registre d'Indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC)

 • 07 de juny de 2012

  El Ministeri d'Indústria Energia i Turisme (MINETUR) publica la convocatòria 1/2012 per a la concessió d'ajuts per a la realització de projectes en el marc de l'Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació, abans, AVANZA2

  Les iniciatives que la present convocatòria posa en marxa s'emmarquen dins de les elaborades en l'àmbit europeu, d'acord amb la «Agenda Digital Europea», aprovada per la Comissió Europea el 19 de maig de 2010, donant prioritat a les línies d'actuació de competitivitat de la PIME, Smart Cities i administració electrònica, continguts i serveis interoperables i sense fronteres i serveis en un entorn de mobilitat.
  Durada dels projectes: S'hauran d'iniciar el 2012 i es podran estendre com a màxim fins a la fi de 2014.
  Modalitats de participació: individual o en cooperació (mitjançant conveni, contracte o acord).
  Tipologia de projectes:
  a) Projectes de recerca industrial: Especialment la validació tecnològica genèrica, excepte els prototipus.
  b) Projectes de desenvolupament experimental: El desenvolupament de prototips i projectes pilot que puguin destinar a usos comercials també estarà inclòs si el prototip és necessàriament el producte comercial final i resulta massa costós produir per utilitzar solament a efectes de demostració i validació. En cas de posterior ús comercial de projectes de demostració o projectes pilot, tot ingrés derivat de tal ús haurà de deduir dels costos finançables.
  Pressupost mínim: 300.000€
  Pagament: la suma total de l'ajut concedit es rep a l'inici del projecte.
  Subcontractació: Màxim del 50%, excepte els projectes presentats per entitats sense fi de lucre
  Garanties: Cada beneficiari haurà de constituir garanties per valor del 35 per cent de l'import del préstec proposat, davant la Caixa General de Dipòsits
  Resolució definitiva: Desembre 2012

  Cliqueu aquí per tota la informació.

 • 09 de maig de 2012

  Convocatòria FOMIT 2012

  Amb data límit de sol·licitud del 15 de juny, les entitats locals (Llei 7/1985, de 2 abril), els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials locals i les societats mercantils locals poden presentar projectes al Departament d'Empresa i Ocupació per obtenir préstecs preferents a càrrec del FOMIT per implementar els plans de renovació i modernització de les destinacions turístiques madures que es desenvolupin paral·lelament per les administracions locals i per les empreses turístiques privades en el territori de Catalunya.

  Per a més informació, cliqueu aquí

 • 05 d'abril de 2012

  ACC1Ó publica dues convocatòries: Inversions d'Alt Impacte i Suport a Agents TECNIO

  L'ajut Inversions Empresarials d'Alt Impacte amb l'objecte de donar suport a la realització de projectes d’inversió realitzats a Catalunya que es considerin estratègics. Es tracta de projectes d’empreses ja establertes a Catalunya que incorporin noves activitats o suposin la diversificació dels seus establiment empresarials, o bé la implantació a Catalunya d’empreses no establertes al territori.

  Veure tota la informació aquí

  Per la seva banda, les subvencions destinades a incentivar els plans d'actuació dels agents TECNIO tenen els següents objectius:

  - Reforçar, articular i consolidar l’estructura catalana de transferència tecnològica.
  - Avançar en la homogeneïtzació dels agents amb els requisits definits al conjunt de l’Estat, el que afavorirà la capacitat de participar en les polítiques tecnològiques i de foment de la innovació de l’Estat espanyol i de la Unió Europea.
  - Millorar la capacitat d’especialització i endegar un procés d’integració per tal d’assolir una dimensió superior que els permetrà ser més competitius, donar un servei diferencial i únic a l’empresa i poder accedir amb èxit als mercats globals.
  - Millorar la seva capacitat de transferència de coneixement i tecnologia a mercat. 

  Cliqueu aquí per veure la fitxa tècnica d'ACC1Ó

 • 03 d'abril de 2012

  Convocatòria de subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols i en l'exterior

  L'Oficina Espanyola de Patents i Marques, organisme del Mityc, ha publicat convocatòria per a subvencions de despeses per al foment de sol·licituds de patents i de models d'utilitat. L'ajut es composa amb dos programes compatibles entre si:

  a) Programa d'ajuts per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat a l'exterior.

  b) Programa d'ajuts per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols per a PIME i persones físiques.
   

  Cliqueu aquí per obtenir tota la informació.