Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu - Convocatòria d'ajuts

Mostrant de 131 a 135 de 159 entrades disponibles

 • Plan AVANZA2
  30 de març de 2011

  Publicació de la convocatòria del PLAN AVANZA 2011 de MITyC

  Avui s'ha publicat al BOE la convocatòria del Plan AVANZA del MITyC.

  Les iniciatives que la present convocatòria posa en marxa s'emmarquen dins de les que s'estan elaborant en l'àmbit europeu, especialment amb la "Agenda Digital Europea», i formen part d'un conjunt de programes i projectes que tenen com a missió el desenvolupament de determinades àrees de l'Estratègia 2011-2015 del Pla Avanza2 per aconseguir l'adequat desenvolupament i utilització de les tecnologies, aplicacions, serveis i continguts de la Societat de la Informació. La generalització de l'ús de les TIC permet ha de permetre un increment de la competitivitat i la productivitat afavorint la igualtat d'oportunitats i dinamitzarà la economia, consolidant un model de creixement econòmic sostenible.
   

  La convocatòria s'estructura en dues àrees temàtiques: Foment de l'ús i confiança d'Internet i Impuls de la Indústria TIC Espanyola en Sectors Estratègics, i els objectius específics que es persegueixen són:

  1. Incrementar l'ús avançat de serveis digitals per la ciutadania.
  2. Desenvolupar les capacitats tecnològiques del sector TIC.
  3. Promoure la incorporació de les tecnologies de la informació en les empreses, fonamentalment les petites i mitjanes (PIME).
  4. Enfortir el sector de continguts digitals.
  5. Desenvolupar les TIC verdes.

  Per accedir a un resum de l'ajut així com a les bases reguladores o la pròpia convocatòria, cliqueu aquí.

 • INNCIDE+INNOEUROPA
  25 de març de 2011

  Publicació dels ajuts INNCIDE (OTRIs) i INNOEUROPA (CTs & CiTs)

  Avui s’han publicat al BOE els ajuts INNCIDE i INNOEUROPA, ambdós inclosos en el Pla INNOVACCION de MICINN; pla mitjançant el qual es desenvolupa l’Estratègia Estatal d'Innovació (E2i): estratègia dissenyada per contribuir a transformar la nostra economia en una economia sostenible, amb llocs de treball d'alt valor afegit, i més estable davant fluctuacions del cicle econòmic i amb l'objectiu de situar a Espanya en el novè lloc mundial de la innovació en l'any 2015.

  INNCIDE

  • Data límit: 26.04.2011.
  • Beneficiaris: exclusivament per Oficines de Transferència dels Resultats d’Investigació (OTRIs) per elaborar els seus plans estratègics de transferència (PETRA) durant un màxim de 4 anys.
  • Es finança fins a un màxim del 50% del pressupost presentat (no hi ha mínim), en modalitat de costs totals (per imputar indirectes es recomana disposar de comptabilitat analítica) tot i que els organismes públics de recerca no poden imputar personal fix.
  • És despesa finançable: personal, altres despeses d’execució i subcontractació (màxim del 50%).
  • Pagament de l’ajut: Fase 1 (24 primers mesos: a l’inici), i la resta (Fase 2) condicionada segons avaluació de seguiment.

  El pressupost de la convocatòria és de 11M€ (2011: 3M€, 2012: 0€; 2013: 4M€). Tot en forma de subvenció a fons perdut.
  L’ ajut compatible amb la percepció d’altres subvencions.

  Convocatòria: http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/25/pdfs/BOE-A-2011-5449.pdf


  INNOEUROPA

  • Data límit: 24.04.2011
  • Finança noves actuacions que els centres tecnològics realitzin per aconseguir un increment substancial dels retorns que van obtenir en convocatòries anteriors del Programa Marc.
  • Aquestes actuacions estaran recollides en un Pla d'Actuació Estratègic (PAE, a l’Annex I hi ha el contingut) elaborat pel centre tecnològic.
  • Beneficiaris: exclusivament Centres Tecnològics i Centres de suport a la innovació tecnològica inscrits al RD 2093/2008 de 19 de desembre.
  • S'estructura en dues fases:

  - 1a fase: pagament anticipat de part de l'ajuda concedida per finançar les despeses del CT per assolir els objectius que s'han establert en el PAE presentat.

  - 2a fase: els centres tecnològics rebran la resta de l'ajuda concedida, en funció del grau de compliment de l'objectiu de retorn fixat en el PAE. Pagament després de la justificació (màx 31.03.2012)

  • Pressupost convocatòria: 3.19M€ (2011: 2.44M€, 2012: 0.75M€)
  • Actuacions segons modalitat individual o en cooperació (cal conveni):

  a) Crear i / o enfortir Oficines de Projectes Europeus.

  b) Promoure la formació i qualificació de gestors de projectes internacionals en els centres tecnològics.

  c) Incorporar nou personal altament qualificat a l'Oficina de Projectes Europeus.
   

  d) Introduir millores en els sistemes de gestió de projectes.
   

  e) Incrementar la pertinença a xarxes i plataformes nacionals i europees.
   

  f) Promoure la col·laboració amb altres entitats nacionals i internacionals en el marc del Setè Programa Marc.
   

  g) Impulsar la participació d'empreses espanyoles en els projectes europeus.
   

  h) Altres actuacions que contribueixin a la consecució dels objectius fixats.

  • Cal demostrar efecte incentivador: documentació especial a preparar.
  • Durada actuació: entre data de sol·licitud i 31.12.2011
  • Ajut en forma de subvenció fins al 100% de la despesa elegible (no maquen mínim)
  • Despesa elegible: personal (propi i contractat), subcontractació (fins al 50% o 95% si és a una entitat sense ànim de lucre), despesa general (viatges, cursos, organització jornades), Indirectes (Annex II: segons fórmula)
  • Compatible amb altres ajuts.

  Convocatòria: http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/25/pdfs/BOE-A-2011-5454.pdf

 • 08 de març de 2011

  Oberta la convocatòria LIFE+ de la Unió Europea

  El passat 26 de Febrer es va obrir la convocatòria per a la presentació de projectes del programa LIFE+.
   

  LIFE+ és l’instrument financer de la Unió Europea dedicat al Medi Ambient per al període 2007-2013. Està obert a la participació d’organismes públics o privats, agents o institucions establertes en la UE. Les propostes de projectes poden ésser presentats en la modalitat individual o en coordinació. Les propostes poden ser nacionals o transnacionals i les accions s’han de desenvolupar exclusivament dins el territori dels 27 Estats membres de la Unió Europea.
   

  El pressupost total de la convocatòria per a l’anualitat 2011 és de 267 M d’€.
   

  El tipus d’accions o projectes cofinançats per LIFE+ ha de respondre a alguna de les tres modalitats següents:

  LIFE+ Natura i biodiversitat:

  • Projectes de millors pràctiques de demostració i/o innovació que contribueixin a l'aplicació dels objectius de la Directiva d'Aus (Directiva 79/409/CEE) i de la Directiva dels Hàbitats (Directiva 92/43/CEE).
  • Projectes de demostració i/o innovació que contribueixin a la comunicació dels objectiu de la comunicació de la comissió COM (2006) 216 final "Detenir al pèrdua de la biodiversitat en el 2010 i més enllà" i de la Comunicació de la Comissió COM(2010)4 final "Opcions per a una meta i una visió de la UE en matèria de biodiversitat més enllà de 2010".

  LIFE+Política i governança mediambientals:

  • Projectes de demostració i/o innovació i relacionats amb qualsevol de les àrees prioritàries d'acció establertes en el document LIFE+ "Política i Governança Mediambientals, directrius per als sol·licitants"
  • Projectes que contribueixen al seguiment de l'estat ambiental dels boscos en el territori de la UE.

  LIFE+ Informació i comunicació:

  • Campanyes de comunicació i sensibilització relacionades amb l'aplicació, actualització i desenvolupament de la política i legislació europea en matèria de medi ambient.
  • Campanyes de sensibilització per a la prevenció d'incendis i formació d'agents contra incendis.

  Per més informació cliqueu aquí.
   

 • EUROSTARS_Eureka
  03 de març de 2011

  Publicació dels dos propers terminis de la convocatòria EUROSTARS

  Avui s'han publicat les dues properes dates límit per presentar projectes a la convocatòria Eurostars:

  • Cut-off #7: 22.09.2011 a 20h
  • Cut-off #8: 01.03.2012 a 20h

  Per més informació, cliqueu aquí.

 • MICINN+ISCIII
  22 de febrer de 2011

  Convocatòria d’ajuts de l'Acció Estratègica de Salut sota la Direcció de l'Institut de Salut «Carlos III», en el marc del Pla Nacional I+D+i 2008-11

  Avui s’han convocat els ajuts de l'Acció Estratègica de Salut sota la Direcció de l'Institut de Salut «Carlos III», en el marc del Pla Nacional I+D+i 2008-11 en les següents modalitats:

  RECURSOS HUMANS
   

       subprogrames de formació i mobilitat

  • Ajuts predoctorals de formació en investigació en salut (PFIS)
  • Ajuts predoctorals de formació en gestió de la recerca en salut (FGIN)
  • Ajuts per a contractes de formació en recerca «Rio Hortega» per a professionals sanitaris que hagin finalitzat el període de formació sanitària especialitzada
  • Borses d'ampliació d'estudis (BAE)

       subprograma de contractació i incorporació

  • Contractes postdoctorals de perfeccionament en investigació en salut "Sara Borrell"
  • Contractes d'investigadors en el Sistema Nacional de Salut «Miguel Servet»
  • Contractes de Tècnics de suport a la investigació en el Sistema Nacional de Salut

  PROJECTES I + D + i
       subprograma de projectes d'investigació en salut (PI)

  ENFORTIMENT INSTITUCIONAL
       subprograma d'instituts de recerca sanitària

  El pressupost destinat a l'Acció Estratègica per 2011 és el següent:

  Per més informació consulteu: