Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

 • del 10 de maig de 2012 al 15 de juny de 2012

  FOMIT 2012 (Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques - FOMIT)

  Dirigit a: Les entitats locals (Llei 7/1985, de 2 abril), els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials locals i les societats mercantils locals

  A càrrec del FOMIT es recolzaran financerament, amb préstecs preferents, els plans de renovació i modernització de les destinacions turístiques madures que es desenvolupin paral·lelament per les administracions locals i per les empreses turístiques privades en el territori de Catalunya.
  Als efectes d'aquest ajut s'entén com a destinació turística madura la que reuneix almenys tres de les següents característiques:
  "a) Sobrecàrrega urbanística i ambiental.
  b) Sobreexplotació de recursos.
  c) Obsolescència dels seus equipament turístics.
  d) Escassa inversió del sector turístic privat.
  e) Oferta i demanda turística estabilitzada o decreixent."

  Els projectes desenvolupats per entitats públiques seran finançats si en el mateix projecte hi ha inversió privada, sent el mínim de la part pública del 30%.