Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

 • del 15 de març de 2016 al 15 de juny de 2016

  FEDER CATALUNYA 2014-2020 - EIX PRIORITARI 4 I 6

  Fons FEDER

  Dirigit a: Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments de municipis amb una població superior als 20.000 habitants.

  Objecte: Suport a les operacions emmarcades en els objectius específics (OE) de les prioritats d’inversió (PI) previstes al PO FEDER 2014-2020:

  Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors
   4.1 Foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables
   OE 4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics,  en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància  amb el Pla d'energies renovables 2011-2020 i, si s'escau, amb la planificació de les  comunitats autònomes
  4.3 Suport a l'eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies  renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i els habitatges
   OE 4.3.1 Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les  infraestructures i els serveis públics
  Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos
  6.3 Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural
   OE 6.3.1 Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural
   OE 6.3.2 Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d'interès  turístic