Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

  • del 03 de setembre de 2019 al 15 de novembre de 2019

    SUBVENCIONS PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC)

    Generalitat de Catalunya

    Dirigit a: Ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades (EMD) i els consells comarcals.

    L’objectiu del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024 és impulsar accions per tal de fer possible implementar les estratègies territorials que han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d’oportunitats i la creació de sinèrgies amb els valors i els agents de cada indret. Les dues línies de subvencions del PUOSC tenen la finalitat de cofinançar les obres i serveis de competència municipal.