Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 1 a 5 de 194 entrades disponibles

 • del 18 de setembre de 2019 al 17 d'octubre de 2019

  INNOTEC 2019

  ACC1Ó

  Dirigit a: Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya i els Centres TECNIO

  Els ajuts INNOTEC, per a la realització de projectes d’R+D conjunts d’empreses catalanes amb desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO, són subvencions competitives que tenen per objectiu impulsar la col·laboració entre les entitats de recerca i empreses catalanes a través de projectes d’R+D. Els projectes presentats hauran d'estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en l'estratègia RIS3CAT.

  Requisits:
  • Projecte conjunt almenys amb una empresa i un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO, que siguin autònoms i no estiguin vinculats entre ells. 
  • Cap membre pot participar en més del 70% de la despesa total subvencionable acceptada del projecte.
  • El projecte haurà d’estar regulat per un acord de col·laboració (contingut al punt 5.2 de les Bases Reguladores).
  • Les activitats objecte d’ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.

  Els projectes han de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 50.000€ i màxima de 200.000€.

 • del 21 de juny de 2019 al 21 d'agost de 2019

  Subvencions per a la prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials - Agència de Residus de Catalunya

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Les empreses (tant microempreses, com petites, mitjanes i grans empreses) i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya i que aquest sigui el centre objecte de l’actuació.

  Objectiu: contribuir a que les empreses millorin el seu comportament ambiental en matèria de gestió de residus cofinançant projectes que permetin reduir la generació de residus en els processos de fabricació. Inclou projectes de modificació de processos, d’una millor gestió dels residus generats, de l’aplicació de les millors tecnologies disponibles, de substitució de matèries primeres per materials reciclats i de recerca industrial i desenvolupament experimental.
  Actuacions subvencionables:
  • Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles (dins del centre productiu objecte de l’actuació) que tinguin per objecte:
  A1. La prevenció dels residus en el procés productiu.
  A2. La preparació per a la reutilització, el reciclatge i la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior.
  A3. La modificació de processos que permetin admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.
  • Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. Poden incloure la recerca industrial i desenvolupament experimental:
  B1. Els projectes d’R+D per a la prevenció de residus i el reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implementació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
  B2. Els projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.
  B3. Els projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

 • del 03 de juliol de 2019 al 19 de juliol de 2019

  Subvencions per al foment de l’economia circular - Agència de Residus de Catalunya

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Les empreses privades i agrupacions d’empreses privades, en els projectes de classe A o B, i les organitzacions empresarials que tinguin com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial o els sindicats, en els projectes de classe C.

  Objectiu: transformar l’economia amb noves oportunitats de negoci que tinguin en compte tot el cicle de vida dels productes per tal de millorar el comportament ambiental en matèria de prevenció de residus i accelerar la transició cap a models de producció i consum més circulars.

  Actuacions subvencionables: (classes excloents entre elles)

  • Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis. Categories: ecodisseny de nous productes o serveis (productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc.), nous models de negoci (servitització, economia col·laborativa, etc.), reutilització i reparació de productes, serveis de retorn de productes usats, remanufactura, simbiosi industrial, noves aplicacions de materials reciclats, nous processos o tecnologies per valoritzar residus i mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.
  • Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis. Categories: igual que classe A.
  • Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals. Inclouen l’elaboració d’estudis sobre el potencial de l’economia circular, a nivell sectorial o territorial, i les accions de comunicació que se’n derivin (campanyes, jornades, etc.)
 • del 01 de juny de 2019 al 16 de juliol de 2019

  Subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019 - Gencat

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Els municipis de Catalunya amb població inferior a 2.000 habitants

  Objectiu: cofinançar inversions que comportin un valor afegit important als petits municipis per tal d’afavorir la dinamització territorial i la igualtat d’oportunitats de les persones que viuen en aquest entorn.

  Actuacions subvencionables:
  • Inversió en millora de la connectivitat digital.
  • Inversió en equipaments de titularitat municipal amb incidència en la prestació de serveis a la ciutadania.
  • Inversió en la millora dels accessos a espais generadors d’activitat (espais turístics o culturals, polígons industrials, etc.)
  • Inversió per a l’impuls de l’activitat econòmica.

 • del 17 de maig de 2019 al 01 de juliol de 2019

  Neotec 2019 - CDTI

  CDTI

  Dirigit a: Pequeñas empresas innovadoras.

  Puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.

  Serán aceptados proyectos empresariales de cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial, excepto aquellos cuyos modelos de negocio se base primordialmente en servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología propia.

  Tampoco serán objeto de ayuda aquellas iniciativas que no reflejen claramente en su plan de empresa la continuidad en el desarrollo de tecnología.

  Se valorará la tecnología propuesta, la necesidad tecnológica y su valor diferencial, la innovación y el reto técnico.