Linies d'ajut - Tarragona Regió del Coneixement http://www.regioconeixement.cat NEOTEC 2018 - CDTI http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/231/neotec-2018-cdti Tipología de Proyecto:
Puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.
La tecnología y la innovación serán factores competitivos que contribuyan a la diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio a largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D propias.
Serán aceptados proyectos empresariales de cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial, excepto aquellos cuyos modelos de negocio se base primordialmente en servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología propia.
Presupuesto mínimo del proyecto: 175.000€

]]>
Empreses de Base Tecnològica 2018-08-01 11:14:14
Ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica 2018 http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/230/ajuts-a-les-activitats-de-demostracio-de-transferencia-tecnologica-2018 L'objecte és el suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització d'activitats de demostració, tals com:
a) Projectes demostratius.
b) Parcel·les experimentals.
c) Plantes i instal·lacions pilot.
d) Camps d'assaig.
e) Itineraris demostratius

Aquestes activitats han de complir els requisits següents:
a) Pertànyer a un dels àmbits estratègics sectorials que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
b) Alimentació determinarà en la convocatòria d'aquests ajuts.
c) Ser d'interès per al sector i tenir com a finalitat la transferència tecnològica i de coneixement.
d) Ser innovadores respecte d'experiències prèvies o actuals i haver-se iniciat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l'ajut.
e) Demostrar la viabilitat o el funcionament en condicions reals d'un sistema de producció, d'una tecnologia o d'un sistema organitzatiu que pugui representar una millora substancial de la competitivitat o lasostenibilitat ambiental de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, de la indústria agroalimentària o forestal o de l'activitat d'artesania alimentària.
f) Fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els lligams entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent-hi l'objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambiental.
g) Donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea següents establerts al PDR 2014-2020 per a l'operació 01.02.01:
• 2A: millorar els resultats econòmics de totes les explotacions i facilitar-ne la reestructuració i la modernització, en particular amb l'objecte d'incrementar la seva participació i orientació cap al mercat, així com la diversificació agrícola.
• 2B: facilitar l'entrada en el sector agrari d'agricultors adequadament formats i, en particular, el relleu generacional.
• 4A: restaurar, preservar i millorar la biodiversitat (fins i tot en les zones Natura 2000 i en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques), els sistemes agraris d'alt valor natural, així com l'estat dels paisatges europeus.
• 4B: millorar la gestió de l'aigua, incloent-hi la gestió de fertilitzants i plaguicides.
• 4C: prevenir l'erosió dels sòls i millorar-ne la gestió.
• 5A: aconseguir una major eficàcia en l'ús de l'aigua en l'agricultura.
• 5C: facilitar el subministrament i l'ús de fonts renovables d'energia, subproductes, rebuigs, residus i resta de primera matèria no alimentària per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.

Complementàriament, poden donar resposta als focus àrea següents:
• 5B: aconseguir un ús més eficient de l'energia en l'agricultura i en la transformació d'aliments.
• 5D: reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i d'amoníac provinents de l'agricultura.
• 5E: fomentar la conservació i captura de carboni en els sectors agrícola i forestal.

]]>
Altres 2018-07-02 12:33:32
Innternacionaliza http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/84/innternacionaliza L'objectiu del finançament és ajudar a la promoció i protecció en mercats exteriors de tecnologies innovadores desenvolupades per empreses espanyoles.

Ajut compatible amb d'altres ajuts CDTI. És un bon complement a la modalitat PID, ja que aquesta finança des de l'inici del projecte fins a la fase de consolidació dels prototips i l'APT finança la promoció i la protecció del producte obtingut.

]]>
Innovació 2010-04-22 06:22:49
Préstec Participatiu d'ENISA http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/79/prestec-participatiu-denisa ENISA, Empresa Nacional de Innovación SA, és una empresa de capital 100% públic adscrita al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç a través de la Direcció General de Política de la Petita i Mitjana Empresa.

El Préstec Participatiu és un instrument financer innovadorque proporciona recursos financera a llarg termini sense intervenir en la gestió de l'empresa.

Hi ha diverses línies d'ajut a les que les PiMEs innovadores es poden acollir:

  • Línia PiME: per projectes que contemplin la modernització de la seva estructura productiva i de gestió, incloent la innovació no tecnològica.
  • Línia EBT: per Empreses de Base Tecnològica amb projectes els resultats dels quals suposi un avenç tecnològic.
  • Línia de Cofinançament amb Agències de Desenvolupament Regional: per PiMEs innovadores de la CCAA amb la qual l'ADR tingui signat un conveni de col·laboració amb ENISA.
]]>
Innovació 2010-02-19 05:01:38
CDTI ‐ Projectes Individuals d'R+D (PID) http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/14/cdti-projectes-individuals-drd-pid Els projectes individuals de Recerca i Desenvolupament (PID) són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei. Aquests projectes poden comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental.


Per més informació, cliqueu aquí.

]]>
Recerca i desenvolupament 2009-10-28 08:40:43
Línia Directa d'Innovació - CDTI http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/12/linia-directa-dinnovacio-cdti La Línia Directa d'Innovació és un instrument financer gestionat directament pel CDTI i cofinançat amb Fons Estructurals a través del Programa Operatiu d'Investigació, Desenvolupament i Innovació per al benefici de les empreses - Fons tecnològic. La seva finalitat és el suport de projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies noves a nivell sectorial, i que suposin un avantatge competitiu per a l'empresa. També es finançaran actuacions d'adaptació tecnològica dirigides a la introducció en nous mercats.

]]>
Innovació 2009-10-28 08:30:15
CDTI ‐ Projectes R+D de Cooperació Nacional http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/11/cdti-projectes-rd-de-cooperacio-nacional Els projectes de Recerca i Desenvolupament són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei. Aquests projectes poden comprendre tant activitats d'investigació industrial com de desenvolupament
experimental.

Cliqueu aquí per més informació.

]]>
Recerca i desenvolupament 2009-10-28 08:26:01