Linies d'ajut - Tarragona Regió del Coneixement http://www.regioconeixement.cat Subvencions per a la prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials - Agència de Residus de Catalunya http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/243/subvencions-per-a-la-prevencio-preparacio-per-a-la-reutilitzacio-i-reciclatge-de-residus-industrials-agencia-de-residus-de-catalunya Objectiu: contribuir a que les empreses millorin el seu comportament ambiental en matèria de gestió de residus cofinançant projectes que permetin reduir la generació de residus en els processos de fabricació. Inclou projectes de modificació de processos, d’una millor gestió dels residus generats, de l’aplicació de les millors tecnologies disponibles, de substitució de matèries primeres per materials reciclats i de recerca industrial i desenvolupament experimental.
Actuacions subvencionables:
• Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles (dins del centre productiu objecte de l’actuació) que tinguin per objecte:
A1. La prevenció dels residus en el procés productiu.
A2. La preparació per a la reutilització, el reciclatge i la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior.
A3. La modificació de processos que permetin admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.
• Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. Poden incloure la recerca industrial i desenvolupament experimental:
B1. Els projectes d’R+D per a la prevenció de residus i el reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implementació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
B2. Els projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.
B3. Els projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

]]>
Altres 2019-07-17 11:40:01
Préstamos Participativos ENISA 2019 http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/240/prestamos-participativos-enisa-2019 Préstamo Jóvenes Emprendedores - Pyme española constituida como máximo 24 meses antes de la solicitud y los socios que ostenten la mayoría del capital social de la SL no podrán superar los 40 años de edad.
Línea Emprendedores – Pyme española constituida como máximo 24 meses antes de la solicitud
Línea Crecimiento – Ser Pyme española

Requisito Préstamo Jóvenes Emprendedores: La empresa deberá acreditar una aportación de capital de, como mínimo, el 50% del préstamo a solicitar.
Requisito Líneas Emprendedores y Crecimiento: ENISA exigirá un nivel de fondos propios superior al préstamo solicitado. Las aportaciones de capital necesarias para alcanzar este nivel de fondos propios pueden realizarse antes o después de la solicitud pero siempre dentro del ejercicio.

Características generales:
- El modelo de negocio debe ser innovador y presentar ventajas competitivas frente a competencia.
- La SL podrá operar en cualquier sector de actividad económica, salvo el sector inmobiliario y financiero. Existen excepciones para empresas dentro del sector Fintech y Proptech. Habrá que ver cada caso.
- No existen limitaciones en cuanto al destino de las inversiones, pudiéndose financiar tanto activos fijos como circulante. Aun así, se trata de una financiación a largo plazo
- Cobro: 100% en el momento de la firma del préstamo
]]>
Empreses de Base Tecnològica 2019-05-22 11:26:02
Proyectos de I+D en las Áreas Tecnológicas “Cervera” - CDTI http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/238/proyectos-de-id-en-las-areas-tecnologicas-cervera-cdti Proyectos individuales de I+D en algunas de las tecnologías prioritarias “Cervera” con participación de centros tecnológicos destinados al fortalecimiento de las capacidades de innovación de las PYMEs y empresas de mediana capitalización mediante la contratación de actividades de I+D con centros tecnológicos o la ejecución de proyectos de I+D en colaboración con dichos centros.

Esta línea tiene el objeto de fomentar la ejecución de proyectos de I+D con Centros Tecnológicos de ámbito estatal y con Centros Tecnológicos de Excelencia “Cervera” en ciertas áreas tecnológicas.

]]>
Recerca i desenvolupament 2019-05-17 17:46:53
Innternacionaliza http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/84/innternacionaliza L'objectiu del finançament és ajudar a la promoció i protecció en mercats exteriors de tecnologies innovadores desenvolupades per empreses espanyoles.

Ajut compatible amb d'altres ajuts CDTI. És un bon complement a la modalitat PID, ja que aquesta finança des de l'inici del projecte fins a la fase de consolidació dels prototips i l'APT finança la promoció i la protecció del producte obtingut.

]]>
Innovació 2010-04-22 06:22:49
Préstec Participatiu d'ENISA http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/79/prestec-participatiu-denisa ENISA, Empresa Nacional de Innovación SA, és una empresa de capital 100% públic adscrita al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç a través de la Direcció General de Política de la Petita i Mitjana Empresa.

El Préstec Participatiu és un instrument financer innovadorque proporciona recursos financera a llarg termini sense intervenir en la gestió de l'empresa.

Hi ha diverses línies d'ajut a les que les PiMEs innovadores es poden acollir:

  • Línia PiME: per projectes que contemplin la modernització de la seva estructura productiva i de gestió, incloent la innovació no tecnològica.
  • Línia EBT: per Empreses de Base Tecnològica amb projectes els resultats dels quals suposi un avenç tecnològic.
  • Línia de Cofinançament amb Agències de Desenvolupament Regional: per PiMEs innovadores de la CCAA amb la qual l'ADR tingui signat un conveni de col·laboració amb ENISA.
]]>
Innovació 2010-02-19 05:01:38
CDTI ‐ Projectes Individuals d'R+D (PID) http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/14/cdti-projectes-individuals-drd-pid Els projectes individuals de Recerca i Desenvolupament (PID) són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei. Aquests projectes poden comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental.


Per més informació, cliqueu aquí.

]]>
Recerca i desenvolupament 2009-10-28 08:40:43
Línia Directa d'Innovació - CDTI http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/12/linia-directa-dinnovacio-cdti La Línia Directa d'Innovació és un instrument financer gestionat directament pel CDTI i cofinançat amb Fons Estructurals a través del Programa Operatiu d'Investigació, Desenvolupament i Innovació per al benefici de les empreses - Fons tecnològic. La seva finalitat és el suport de projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies noves a nivell sectorial, i que suposin un avantatge competitiu per a l'empresa. També es finançaran actuacions d'adaptació tecnològica dirigides a la introducció en nous mercats.

]]>
Innovació 2009-10-28 08:30:15
CDTI ‐ Projectes R+D de Cooperació Nacional http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/11/cdti-projectes-rd-de-cooperacio-nacional Els projectes de Recerca i Desenvolupament són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei. Aquests projectes poden comprendre tant activitats d'investigació industrial com de desenvolupament
experimental.

Cliqueu aquí per més informació.

]]>
Recerca i desenvolupament 2009-10-28 08:26:01