Linies d'ajut - Tarragona Regió del Coneixement http://www.regioconeixement.cat Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) - 2019 http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/244/projectes-despecialitzacio-i-competitivitat-territorial-pect-2019 Definició PECT: iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d'innovació.
Els PECT:
a) Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. El seu disseny és coherent amb un o més dels quatre objectius de la RIS3CAT: àmbits sectorials líders, activitats emergents, tecnologies facilitadores transversals i entorn d'innovació.
b) Contribueixen, mitjançant la implementació dels seus projectes, a les prioritats del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Els projectes han de prioritzar necessàriament l'eix prioritari 1 i es poden emmarcar en els eixos prioritaris 1, 2, 3, 4 o 6. També han de contribuir, en la mesura que sigui possible, a les prioritats transversals del PO FEDER de Catalunya 2014-2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent. Com a mínim, han de contribuir a dues d'aquestes prioritats.
c) S'emmarquen en una estratègia regional prèviament definida i han de tenir un impacte en la competitivitat del territori, com a mínim amb la implicació d'un àmbit sectorial líder destacat al territori.
d) Defineixen un màxim de tres eixos prioritaris. Els projectes, les operacions i les actuacions han de ser realistes i concrets, i han de tenir una vinculació clara i demostrable en el territori.
e) Es fonamenten en els actius i les capacitats del territori (teixit productiu, recursos i capacitats tècniques i personals) i compten amb la participació del teixit social i econòmic

]]>
Altres 2019-09-09 16:06:28
Préstamos Participativos ENISA 2019 http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/240/prestamos-participativos-enisa-2019 Préstamo Jóvenes Emprendedores - Pyme española constituida como máximo 24 meses antes de la solicitud y los socios que ostenten la mayoría del capital social de la SL no podrán superar los 40 años de edad.
Línea Emprendedores – Pyme española constituida como máximo 24 meses antes de la solicitud
Línea Crecimiento – Ser Pyme española

Requisito Préstamo Jóvenes Emprendedores: La empresa deberá acreditar una aportación de capital de, como mínimo, el 50% del préstamo a solicitar.
Requisito Líneas Emprendedores y Crecimiento: ENISA exigirá un nivel de fondos propios superior al préstamo solicitado. Las aportaciones de capital necesarias para alcanzar este nivel de fondos propios pueden realizarse antes o después de la solicitud pero siempre dentro del ejercicio.

Características generales:
- El modelo de negocio debe ser innovador y presentar ventajas competitivas frente a competencia.
- La SL podrá operar en cualquier sector de actividad económica, salvo el sector inmobiliario y financiero. Existen excepciones para empresas dentro del sector Fintech y Proptech. Habrá que ver cada caso.
- No existen limitaciones en cuanto al destino de las inversiones, pudiéndose financiar tanto activos fijos como circulante. Aun así, se trata de una financiación a largo plazo
- Cobro: 100% en el momento de la firma del préstamo
]]>
Empreses de Base Tecnològica 2019-05-22 11:26:02
Proyectos de I+D en las Áreas Tecnológicas “Cervera” - CDTI http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/238/proyectos-de-id-en-las-areas-tecnologicas-cervera-cdti Proyectos individuales de I+D en algunas de las tecnologías prioritarias “Cervera” con participación de centros tecnológicos destinados al fortalecimiento de las capacidades de innovación de las PYMEs y empresas de mediana capitalización mediante la contratación de actividades de I+D con centros tecnológicos o la ejecución de proyectos de I+D en colaboración con dichos centros.

Esta línea tiene el objeto de fomentar la ejecución de proyectos de I+D con Centros Tecnológicos de ámbito estatal y con Centros Tecnológicos de Excelencia “Cervera” en ciertas áreas tecnológicas.

]]>
Recerca i desenvolupament 2019-05-17 17:46:53
Innternacionaliza http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/84/innternacionaliza L'objectiu del finançament és ajudar a la promoció i protecció en mercats exteriors de tecnologies innovadores desenvolupades per empreses espanyoles.

Ajut compatible amb d'altres ajuts CDTI. És un bon complement a la modalitat PID, ja que aquesta finança des de l'inici del projecte fins a la fase de consolidació dels prototips i l'APT finança la promoció i la protecció del producte obtingut.

]]>
Innovació 2010-04-22 06:22:49
Préstec Participatiu d'ENISA http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/79/prestec-participatiu-denisa ENISA, Empresa Nacional de Innovación SA, és una empresa de capital 100% públic adscrita al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç a través de la Direcció General de Política de la Petita i Mitjana Empresa.

El Préstec Participatiu és un instrument financer innovadorque proporciona recursos financera a llarg termini sense intervenir en la gestió de l'empresa.

Hi ha diverses línies d'ajut a les que les PiMEs innovadores es poden acollir:

  • Línia PiME: per projectes que contemplin la modernització de la seva estructura productiva i de gestió, incloent la innovació no tecnològica.
  • Línia EBT: per Empreses de Base Tecnològica amb projectes els resultats dels quals suposi un avenç tecnològic.
  • Línia de Cofinançament amb Agències de Desenvolupament Regional: per PiMEs innovadores de la CCAA amb la qual l'ADR tingui signat un conveni de col·laboració amb ENISA.
]]>
Innovació 2010-02-19 05:01:38
CDTI ‐ Projectes Individuals d'R+D (PID) http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/14/cdti-projectes-individuals-drd-pid Els projectes individuals de Recerca i Desenvolupament (PID) són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei. Aquests projectes poden comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental.


Per més informació, cliqueu aquí.

]]>
Recerca i desenvolupament 2009-10-28 08:40:43
Línia Directa d'Innovació - CDTI http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/12/linia-directa-dinnovacio-cdti La Línia Directa d'Innovació és un instrument financer gestionat directament pel CDTI i cofinançat amb Fons Estructurals a través del Programa Operatiu d'Investigació, Desenvolupament i Innovació per al benefici de les empreses - Fons tecnològic. La seva finalitat és el suport de projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies noves a nivell sectorial, i que suposin un avantatge competitiu per a l'empresa. També es finançaran actuacions d'adaptació tecnològica dirigides a la introducció en nous mercats.

]]>
Innovació 2009-10-28 08:30:15
CDTI ‐ Projectes R+D de Cooperació Nacional http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/11/cdti-projectes-rd-de-cooperacio-nacional Els projectes de Recerca i Desenvolupament són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei. Aquests projectes poden comprendre tant activitats d'investigació industrial com de desenvolupament
experimental.

Cliqueu aquí per més informació.

]]>
Recerca i desenvolupament 2009-10-28 08:26:01