Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 1 a 5 de 6 entrades disponibles

 • del 03 de setembre de 2019 al 15 de novembre de 2019

  SUBVENCIONS PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC)

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades (EMD) i els consells comarcals.

  L’objectiu del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024 és impulsar accions per tal de fer possible implementar les estratègies territorials que han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d’oportunitats i la creació de sinèrgies amb els valors i els agents de cada indret. Les dues línies de subvencions del PUOSC tenen la finalitat de cofinançar les obres i serveis de competència municipal.

 • del 18 de gener de 2016 al 05 de febrer de 2016

  Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico 2015 - MINECO

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: a) Organismos públicos de investigación. b) Las universidades públicas e institutos universitarios. c) Otros centros públicos de I+D.

  Ayudas para financiar la adquisición de Infraestructuras y equipamientos científicos y tecnológicos, preferentemente de uso compartido y para la sostenibilidad y mejora de las ya existentes, incluyendo licencias permanentes de software de carácter especializado y destinado exclusivamente a la investigación y que posibilite la utilización adecuada del equipamiento adquirido. En este sentido, ha de entenderse por actuaciones de mejora únicamente aquellas que supongan aumentar las prestaciones del equipo o retrasar su obsolescencia.


  No podrá financiarse mobiliario de oficina, equipamiento para laboratorios de alumnos o docencia en general, gastos de mantenimiento o reparación ni seguros del equipamiento.

  El coste total subvencionable de cada proyecto de equipamiento deberá ser mayor a 100.000 € y menor a 1.000.000 €. No se admitirá el fraccionamiento en varios proyectos de equipos con coste igual o superior a 1.000.000 euros. Para el cálculo de los costes subvencionables se seguirá la modalidad de costes marginales.

  Tipos de ayuda: préstamo, anticipo reembolsable FEDER y subvención.

  Para Catalunya, la financiación que el FEDER aporta en esta convocatoria (subvención) a cada actuación o proyecto seleccionado, «cofinanciación comunitaria», representará como máximo el 50 % del coste elegible (el otro 50% es la ‘cofinanciación nacional’).
   

 • del 10 de maig de 2012 al 15 de juny de 2012

  FOMIT 2012 (Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques - FOMIT)

  Dirigit a: Les entitats locals (Llei 7/1985, de 2 abril), els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials locals i les societats mercantils locals

  A càrrec del FOMIT es recolzaran financerament, amb préstecs preferents, els plans de renovació i modernització de les destinacions turístiques madures que es desenvolupin paral·lelament per les administracions locals i per les empreses turístiques privades en el territori de Catalunya.
  Als efectes d'aquest ajut s'entén com a destinació turística madura la que reuneix almenys tres de les següents característiques:
  "a) Sobrecàrrega urbanística i ambiental.
  b) Sobreexplotació de recursos.
  c) Obsolescència dels seus equipament turístics.
  d) Escassa inversió del sector turístic privat.
  e) Oferta i demanda turística estabilitzada o decreixent."

  Els projectes desenvolupats per entitats públiques seran finançats si en el mateix projecte hi ha inversió privada, sent el mínim de la part pública del 30%.
   

 • del 02 de febrer de 2012 al 31 de març de 2012

  FEDER Catalunya, Eixos 2 i 4.

  Dirigit a: Ens i locals i consorcis.

  Obrir la convocatòria per presentar sol·licituds d’operacions susceptibles de cofinançament pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2-4, per a la convocatòria 2007 2014.

  Eix 2. Medi ambient i prevenció de riscos.

  • 2.50. Rehabilitació de zones industrials i terrenys contaminats.
  • 2.53. Prevenció de riscos, incloses l’elaboració i aplicació de plans i mesures per prevenir i gestionar els riscos naturals i tecnològics.

  Eix 4. Desenvolupament sostenible local i urbà.

  • 4.57. Altres ajuts per millorar els serveis turístics. Suport a les operacions de millora dels serveis turístics.
  • 4.58. Protecció i conservació del patrimoni cultural. Conservació i recuperació del patrimoni historicoartístic.
  • 4.61. Projectes integrats per a la regeneració urbana i rural. Operacions de desenvolupament i rehabilitació integral local.

  Pressupost de la convocatòria:

  • Eix 2: 8,5M€
  • Eix 4: 16M€
    
 • del 15 de setembre de 2011 al 30 d'octubre de 2011

  FOMIT - Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Entitas loclas i els seus organismes, empreses privades turístiques i consorcis per desenvolupar projectes turístics

  Finançament als plans de renovació, modernització i reconversió integral de destinacions turístiques madures que es desenvolupin per les administracions locals i organismes dependents d’aquestes, i pels consorcis o altres ens creats amb la finalitat de portar a terme un pla de modernització i reconversió integral d’una destinació turística madura, amb la participació de l’Administració General de l’Estat.

  Als efectes d'aquesta ordre s'entén com a destinació turística madura aquella que compleix almenys 3 dels següents requisits:
  a) Sobrecàrrega urbanística i ambiental.
  b) Sobreexplotació de recursos.
  c) Obsolescència dels seus equipament turístics.
  d) Escassa inversió del sector turístic privat.
  e) Oferta i demanda turística estabilitzada o decreixent 

  Es tracta de préstecs avantatjosos amb amortització a llarg termini i amb amplis terminis de carència.