Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 1 a 4 de 4 entrades disponibles

 • del 18 de gener de 2016 al 05 de febrer de 2016

  Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico 2015 - MINECO

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: a) Organismos públicos de investigación. b) Las universidades públicas e institutos universitarios. c) Otros centros públicos de I+D.

  Ayudas para financiar la adquisición de Infraestructuras y equipamientos científicos y tecnológicos, preferentemente de uso compartido y para la sostenibilidad y mejora de las ya existentes, incluyendo licencias permanentes de software de carácter especializado y destinado exclusivamente a la investigación y que posibilite la utilización adecuada del equipamiento adquirido. En este sentido, ha de entenderse por actuaciones de mejora únicamente aquellas que supongan aumentar las prestaciones del equipo o retrasar su obsolescencia.


  No podrá financiarse mobiliario de oficina, equipamiento para laboratorios de alumnos o docencia en general, gastos de mantenimiento o reparación ni seguros del equipamiento.

  El coste total subvencionable de cada proyecto de equipamiento deberá ser mayor a 100.000 € y menor a 1.000.000 €. No se admitirá el fraccionamiento en varios proyectos de equipos con coste igual o superior a 1.000.000 euros. Para el cálculo de los costes subvencionables se seguirá la modalidad de costes marginales.

  Tipos de ayuda: préstamo, anticipo reembolsable FEDER y subvención.

  Para Catalunya, la financiación que el FEDER aporta en esta convocatoria (subvención) a cada actuación o proyecto seleccionado, «cofinanciación comunitaria», representará como máximo el 50 % del coste elegible (el otro 50% es la ‘cofinanciación nacional’).
   

 • del 16 de juny de 2012 al 02 de juliol de 2012

  INNPLANTA 2012

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Empreses, universitats, centres de recerca públics i centres de recerca privats sense ànim de lucre i amb poder adjudicador.

  • La finalitat dels ajuts del Subprograma d'actuacions científiques i tecnològiques en parcs científics i tecnològics (INNPLANTA) objecte d'aquesta convocatòria, és donar suport l'adquisició d'equipament cientificotecnològic per a la realització d'activitats d'R + D + I, per entitats instal·lades en parcs científics i tecnològics.

  • Ajuts en règim de concurrència competitiva

  • Termini màxim de resolució: 15/12/2012 

  • Durada màxima del projecte: 3 anys sempre que comenci en el mateix 2012, després de la data de sol·licitud

  • Característiques de l'Ajut:

  • Tipus - Préstec fins al 75% de l'actuació
  • Modalitat Equipament Científic i Tecnològic
   • Amortització - 8 anys
   • Carència - 3 anys
   • Tipùs de interès (fixe) - 1.481%

     
   

 • del 30 d'octubre de 2011 al 30 de novembre de 2011

  LEADER 2011

  Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

  Dirigit a: Persones Físiques o Jurídiques que realitzin actuacions o projectes adreçats a alguna de les finalitats dels ajuts en l'àmbit territorial descrit.

  L'objecte dels ajuts és l'aplicació de les mesures (segons l'eix 4 Leader del PDR de Catalunya anys 2007‐2013) i que s'adrecen a la diversificació de les economies rurals. S'han de gestionar amb metodologia Leader i amb la col∙laboració dels grups d'acció local, els GAL.

  Hi ha diferents criteris d'avaulació en funció de la zona leader:

  • Alt Camp, Conca de barberà i Anoia
  • Priorat i Baix Camp
  • Baix Ebre i Montsià
  • Ribera d'Ebre i Terra Alta
 • del 29 de juny de 2010 al 15 de setembre de 2010

  Línia de préstecs per a projectes d’implantació d’empreses als Pols d’Innovació

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses que vulguin instal∙lar‐se o consolidar la seva instal∙lació a un Pol d'Innovació

  Finançament destinat a fomentar l’atracció d’empreses als Pols d’Innovació incidint en la rellevància i necessitat d’atreure‐hi, de forma prioritària, empreses tractores.