Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 1 a 5 de 46 entrades disponibles

 • del 03 de setembre de 2019 al 15 de novembre de 2019

  Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) - 2019

  Fons FEDER

  Dirigit a: Entitats públiques o privades sense afany de lucre, que inicien i executen la despesa subvencionable en el marc del PECT.

  Definició PECT: iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d'innovació.
  Els PECT:
  a) Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. El seu disseny és coherent amb un o més dels quatre objectius de la RIS3CAT: àmbits sectorials líders, activitats emergents, tecnologies facilitadores transversals i entorn d'innovació.
  b) Contribueixen, mitjançant la implementació dels seus projectes, a les prioritats del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Els projectes han de prioritzar necessàriament l'eix prioritari 1 i es poden emmarcar en els eixos prioritaris 1, 2, 3, 4 o 6. També han de contribuir, en la mesura que sigui possible, a les prioritats transversals del PO FEDER de Catalunya 2014-2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent. Com a mínim, han de contribuir a dues d'aquestes prioritats.
  c) S'emmarquen en una estratègia regional prèviament definida i han de tenir un impacte en la competitivitat del territori, com a mínim amb la implicació d'un àmbit sectorial líder destacat al territori.
  d) Defineixen un màxim de tres eixos prioritaris. Els projectes, les operacions i les actuacions han de ser realistes i concrets, i han de tenir una vinculació clara i demostrable en el territori.
  e) Es fonamenten en els actius i les capacitats del territori (teixit productiu, recursos i capacitats tècniques i personals) i compten amb la participació del teixit social i econòmic

 • del 21 de juny de 2019 al 21 d'agost de 2019

  Subvencions per a la prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials - Agència de Residus de Catalunya

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Les empreses (tant microempreses, com petites, mitjanes i grans empreses) i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya i que aquest sigui el centre objecte de l’actuació.

  Objectiu: contribuir a que les empreses millorin el seu comportament ambiental en matèria de gestió de residus cofinançant projectes que permetin reduir la generació de residus en els processos de fabricació. Inclou projectes de modificació de processos, d’una millor gestió dels residus generats, de l’aplicació de les millors tecnologies disponibles, de substitució de matèries primeres per materials reciclats i de recerca industrial i desenvolupament experimental.
  Actuacions subvencionables:
  • Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles (dins del centre productiu objecte de l’actuació) que tinguin per objecte:
  A1. La prevenció dels residus en el procés productiu.
  A2. La preparació per a la reutilització, el reciclatge i la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior.
  A3. La modificació de processos que permetin admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.
  • Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. Poden incloure la recerca industrial i desenvolupament experimental:
  B1. Els projectes d’R+D per a la prevenció de residus i el reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implementació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
  B2. Els projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.
  B3. Els projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

 • del 03 de juliol de 2019 al 19 de juliol de 2019

  Subvencions per al foment de l’economia circular - Agència de Residus de Catalunya

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Les empreses privades i agrupacions d’empreses privades, en els projectes de classe A o B, i les organitzacions empresarials que tinguin com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial o els sindicats, en els projectes de classe C.

  Objectiu: transformar l’economia amb noves oportunitats de negoci que tinguin en compte tot el cicle de vida dels productes per tal de millorar el comportament ambiental en matèria de prevenció de residus i accelerar la transició cap a models de producció i consum més circulars.

  Actuacions subvencionables: (classes excloents entre elles)

  • Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis. Categories: ecodisseny de nous productes o serveis (productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc.), nous models de negoci (servitització, economia col·laborativa, etc.), reutilització i reparació de productes, serveis de retorn de productes usats, remanufactura, simbiosi industrial, noves aplicacions de materials reciclats, nous processos o tecnologies per valoritzar residus i mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.
  • Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis. Categories: igual que classe A.
  • Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals. Inclouen l’elaboració d’estudis sobre el potencial de l’economia circular, a nivell sectorial o territorial, i les accions de comunicació que se’n derivin (campanyes, jornades, etc.)
 • del 01 de juny de 2019 al 16 de juliol de 2019

  Subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019 - Gencat

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Els municipis de Catalunya amb població inferior a 2.000 habitants

  Objectiu: cofinançar inversions que comportin un valor afegit important als petits municipis per tal d’afavorir la dinamització territorial i la igualtat d’oportunitats de les persones que viuen en aquest entorn.

  Actuacions subvencionables:
  • Inversió en millora de la connectivitat digital.
  • Inversió en equipaments de titularitat municipal amb incidència en la prestació de serveis a la ciutadania.
  • Inversió en la millora dels accessos a espais generadors d’activitat (espais turístics o culturals, polígons industrials, etc.)
  • Inversió per a l’impuls de l’activitat econòmica.

 • del 01 de maig de 2019 al 20 de maig de 2019

  Inversión Empresarial de Alto Impacto 2019 - ACCIÓ

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empresas con establecimiento operativo en Cataluña o que se vayan a constituir antes de la concesión de la ayuda.

  Ayudas para empresas ya establecidas en Cataluña o empresas en proceso de establecerse, con proyectos de inversión de los tipos que se detallan a continuación. No se considerarán elegibles empresas con proyectos de comercio minorista, del sector inmobiliario ni empresas con actividades incluidas dentro del código CCAE 101 de la sección C (Industria manufacturera).  

  a) Proyecto de creación de empleo:
  • Centros de Servicios en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Creación mínima de 25 puestos de trabajo.
  • Centros de decisión de ámbito suprarregional. Creación mínima de 15 puestos de trabajo.
  • Proyectos industriales. Creación mínima de 15 puestos de trabajo.
  • Centros Logísticos: Creación mínima de 15 puestos de trabajo.
  b) Proyectos de inversión empresarial en activos fijos que incorporen una nueva actividad para la empresa en Cataluña o una ampliación de la capacidad productiva. Inversión mínima de 2,5 Mill€ en activos fijos materiales e inmateriales.
  c) Proyectos de creación de empleo y de inversión empresarial en activos fijos con las características que se han definido en los apartados a) y b).
  d) Proyectos de creación de Centros de I+D+i o ampliación de centros ya existentes en Cataluña. Creación mínima de 8 puestos de trabajo vinculados a actividades de I+D+i o 5 puestos de trabajo vinculados a actividades de I+D+i más una inversión en equipamiento científico o de laboratorio de mínimo 500.000€.
  e) Proyectos de inversión en activos fijos de empresas que hayan adquirido Unidades Productivas de empresas en concurso de acreedores del sector industrial o de servicios a la industria. Gasto mínimo de 200.000€ en activos fijos materiales e inmateriales.
  f) Proyectos estratégicos. Deberán suponer un fuerte impacto en creación de puestos de trabajo (50 puestos de trabajo) y en inversión mínima de 5 Mill€ de activos fijos productivos. Deberán estar localizados en alguno de los municipios elegibles (ver mapa abajo).
  g) Proyectos estratégicos para la economía catalana vinculados a Industria 4.0. Deberá haber un gasto mínimo de 6 Mill€ en activos fijos productivos, de los cuales un mínimo de 1,5 Mill€ deberán ser activos vinculados a la Industria 4.0. Deberán estar localizados en alguno de los municipios elegibles