Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 1 a 5 de 27 entrades disponibles

 • del 21 de juny de 2019 al 21 d'agost de 2019

  Subvencions per a la prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials - Agència de Residus de Catalunya

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Les empreses (tant microempreses, com petites, mitjanes i grans empreses) i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya i que aquest sigui el centre objecte de l’actuació.

  Objectiu: contribuir a que les empreses millorin el seu comportament ambiental en matèria de gestió de residus cofinançant projectes que permetin reduir la generació de residus en els processos de fabricació. Inclou projectes de modificació de processos, d’una millor gestió dels residus generats, de l’aplicació de les millors tecnologies disponibles, de substitució de matèries primeres per materials reciclats i de recerca industrial i desenvolupament experimental.
  Actuacions subvencionables:
  • Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles (dins del centre productiu objecte de l’actuació) que tinguin per objecte:
  A1. La prevenció dels residus en el procés productiu.
  A2. La preparació per a la reutilització, el reciclatge i la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior.
  A3. La modificació de processos que permetin admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.
  • Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. Poden incloure la recerca industrial i desenvolupament experimental:
  B1. Els projectes d’R+D per a la prevenció de residus i el reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implementació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
  B2. Els projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.
  B3. Els projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

 • del 03 de juliol de 2019 al 19 de juliol de 2019

  Subvencions per al foment de l’economia circular - Agència de Residus de Catalunya

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Les empreses privades i agrupacions d’empreses privades, en els projectes de classe A o B, i les organitzacions empresarials que tinguin com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial o els sindicats, en els projectes de classe C.

  Objectiu: transformar l’economia amb noves oportunitats de negoci que tinguin en compte tot el cicle de vida dels productes per tal de millorar el comportament ambiental en matèria de prevenció de residus i accelerar la transició cap a models de producció i consum més circulars.

  Actuacions subvencionables: (classes excloents entre elles)

  • Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis. Categories: ecodisseny de nous productes o serveis (productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc.), nous models de negoci (servitització, economia col·laborativa, etc.), reutilització i reparació de productes, serveis de retorn de productes usats, remanufactura, simbiosi industrial, noves aplicacions de materials reciclats, nous processos o tecnologies per valoritzar residus i mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.
  • Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis. Categories: igual que classe A.
  • Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals. Inclouen l’elaboració d’estudis sobre el potencial de l’economia circular, a nivell sectorial o territorial, i les accions de comunicació que se’n derivin (campanyes, jornades, etc.)
 • del 01 de maig de 2019 al 20 de maig de 2019

  Inversión Empresarial de Alto Impacto 2019 - ACCIÓ

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empresas con establecimiento operativo en Cataluña o que se vayan a constituir antes de la concesión de la ayuda.

  Ayudas para empresas ya establecidas en Cataluña o empresas en proceso de establecerse, con proyectos de inversión de los tipos que se detallan a continuación. No se considerarán elegibles empresas con proyectos de comercio minorista, del sector inmobiliario ni empresas con actividades incluidas dentro del código CCAE 101 de la sección C (Industria manufacturera).  

  a) Proyecto de creación de empleo:
  • Centros de Servicios en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Creación mínima de 25 puestos de trabajo.
  • Centros de decisión de ámbito suprarregional. Creación mínima de 15 puestos de trabajo.
  • Proyectos industriales. Creación mínima de 15 puestos de trabajo.
  • Centros Logísticos: Creación mínima de 15 puestos de trabajo.
  b) Proyectos de inversión empresarial en activos fijos que incorporen una nueva actividad para la empresa en Cataluña o una ampliación de la capacidad productiva. Inversión mínima de 2,5 Mill€ en activos fijos materiales e inmateriales.
  c) Proyectos de creación de empleo y de inversión empresarial en activos fijos con las características que se han definido en los apartados a) y b).
  d) Proyectos de creación de Centros de I+D+i o ampliación de centros ya existentes en Cataluña. Creación mínima de 8 puestos de trabajo vinculados a actividades de I+D+i o 5 puestos de trabajo vinculados a actividades de I+D+i más una inversión en equipamiento científico o de laboratorio de mínimo 500.000€.
  e) Proyectos de inversión en activos fijos de empresas que hayan adquirido Unidades Productivas de empresas en concurso de acreedores del sector industrial o de servicios a la industria. Gasto mínimo de 200.000€ en activos fijos materiales e inmateriales.
  f) Proyectos estratégicos. Deberán suponer un fuerte impacto en creación de puestos de trabajo (50 puestos de trabajo) y en inversión mínima de 5 Mill€ de activos fijos productivos. Deberán estar localizados en alguno de los municipios elegibles (ver mapa abajo).
  g) Proyectos estratégicos para la economía catalana vinculados a Industria 4.0. Deberá haber un gasto mínimo de 6 Mill€ en activos fijos productivos, de los cuales un mínimo de 1,5 Mill€ deberán ser activos vinculados a la Industria 4.0. Deberán estar localizados en alguno de los municipios elegibles
   

 • del 01 de juliol de 2018 al 15 d'octubre de 2018

  Ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica 2018

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Universitats, centres de recerca, centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya i entitats vinculades a les universitats.

  L'objecte és el suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització d'activitats de demostració, tals com:
  a) Projectes demostratius.
  b) Parcel·les experimentals.
  c) Plantes i instal·lacions pilot.
  d) Camps d'assaig.
  e) Itineraris demostratius

  Aquestes activitats han de complir els requisits següents:
  a) Pertànyer a un dels àmbits estratègics sectorials que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
  b) Alimentació determinarà en la convocatòria d'aquests ajuts.
  c) Ser d'interès per al sector i tenir com a finalitat la transferència tecnològica i de coneixement.
  d) Ser innovadores respecte d'experiències prèvies o actuals i haver-se iniciat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l'ajut.
  e) Demostrar la viabilitat o el funcionament en condicions reals d'un sistema de producció, d'una tecnologia o d'un sistema organitzatiu que pugui representar una millora substancial de la competitivitat o lasostenibilitat ambiental de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, de la indústria agroalimentària o forestal o de l'activitat d'artesania alimentària.
  f) Fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els lligams entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent-hi l'objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambiental.
  g) Donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea següents establerts al PDR 2014-2020 per a l'operació 01.02.01:
  • 2A: millorar els resultats econòmics de totes les explotacions i facilitar-ne la reestructuració i la modernització, en particular amb l'objecte d'incrementar la seva participació i orientació cap al mercat, així com la diversificació agrícola.
  • 2B: facilitar l'entrada en el sector agrari d'agricultors adequadament formats i, en particular, el relleu generacional.
  • 4A: restaurar, preservar i millorar la biodiversitat (fins i tot en les zones Natura 2000 i en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques), els sistemes agraris d'alt valor natural, així com l'estat dels paisatges europeus.
  • 4B: millorar la gestió de l'aigua, incloent-hi la gestió de fertilitzants i plaguicides.
  • 4C: prevenir l'erosió dels sòls i millorar-ne la gestió.
  • 5A: aconseguir una major eficàcia en l'ús de l'aigua en l'agricultura.
  • 5C: facilitar el subministrament i l'ús de fonts renovables d'energia, subproductes, rebuigs, residus i resta de primera matèria no alimentària per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.

  Complementàriament, poden donar resposta als focus àrea següents:
  • 5B: aconseguir un ús més eficient de l'energia en l'agricultura i en la transformació d'aliments.
  • 5D: reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i d'amoníac provinents de l'agricultura.
  • 5E: fomentar la conservació i captura de carboni en els sectors agrícola i forestal.

 • del 14 d'octubre de 2017 al 13 de novembre de 2017

  Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial d’entitats de suport a l’empresa

  ACC1Ó

  Dirigit a: Entitats de suport a l’empresa (públiques o privades) amb establiment operatiu a Catalunya

  Els projectes han de presentar actuacions com ara:


  • Projectes de cooperació pel desenvolupament de productes, processos i/o serveis innovadors coherents amb els reptes estratègics del àmbit d'actuació de l'entitat sol·licitant.
  • La creació i gestió d'entorns d'aprovisionament, venda, comercialització i/o màrqueting conjunt.
  • Projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de tendències, de gestió, d'estratègia, financer, operacional dels negocis del clúster.
  • Treballs orientats a incrementar el coneixement de l'entorn o reptes competitius del àmbit d'actuació del beneficiari.
  • Projectes interclústers destinats al desenvolupament de noves oportunitats en diversos àmbits de negoci o tecnològics, sorgits d'activitats realitzades entre dues o més entitats de suport a l'empresa.