Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 21 a 25 de 116 entrades disponibles

 • del 04 de maig de 2016 al 05 d'agost de 2016

  PECT (RIS3CAT) - PO FEDER Catalunya 2014-2020

  Dirigit a: Administració local i ens públics i privats sense afany de lucre

  Definició PECT: iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d'innovació.

  Els PECT:
  a) Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. El seu disseny és coherent amb un o més dels quatre objectius de la RIS3CAT: àmbits sectorials líders, activitats emergents, tecnologies facilitadores transversals i entorn d'innovació.
  b) Contribueixen, mitjançant la implementació dels seus projectes, a les prioritats del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Els projectes han de prioritzar necessàriament l'eix prioritari 1 i es poden emmarcar en els eixos prioritaris 1, 2, 3, 4 o 6. També han de contribuir, en la mesura que sigui possible, a les prioritats transversals del PO FEDER de Catalunya 2014-2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent. Com a mínim, han de contribuir a dues d'aquestes prioritats.
  c) S'emmarquen en una estratègia regional prèviament definida i han de tenir un impacte en la competitivitat del territori, com a mínim amb la implicació d'un àmbit sectorial líder destacat al territori.
  d) Defineixen un màxim de tres eixos prioritaris. Els projectes, les operacions i les actuacions han de ser realistes i concrets, i han de tenir una vinculació clara i demostrable en el territori.
  e) Es fonamenten en els actius i les capacitats del territori (teixit productiu, recursos i capacitats tècniques i personals) i compten amb la participació del teixit social i econòmic

  Consorci mínim: 4 membres, entre les entitats sòcies i les entitats participants no beneficiàries, inclosa l'entitat representant.

 • del 30 de març de 2016 al 14 d'abril de 2016
  del 15 de juny de 2016 al 16 de juny de 2016
  del 17 de juny de 2016 al 06 d'octubre de 2016
  del 07 d'octubre de 2016 al 05 de desembre de 2016

  Doctorats Industrials 2016 - AGAUR, Generalitat de Catalunya

  AGAUR

  Dirigit a: Universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les empreses públiques i privades amb seu a Catalunya

  Objectiu: atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de DI, en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s’ha de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en el si d’un grup de recerca d’una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, on el doctorand o la doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc del Pla DI de la Generalitat de Catalunya. 

  Un Projecte de Doctorat Industrial és un projecte de recerca estratègic d’una empresa en col·laboració amb una universitat en el que un doctorand/a desenvoluparà la seva formació que culminarà amb la presentació d’una tesi doctoral.

 • del 29 de gener de 2016 al 07 de març de 2016

  Retos Colaboración 2016 - MINECO

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Organismos públicos de investigación, Universidades públicas, otros centros públicos de I+D, centros tecnológicos/CAITs, Universidades privadas (con capacidad de I+D demostrada), otros centros privados de I+D, Empresas, AAEE sectoriales

  Objetivos:
  • Apoyar proyectos en cooperación entre empresas y organismos de investigación
  • Promover el desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos productos y servicios.
  • Estimular la generación de una masa crítica en I+D+I de carácter interdisciplinar necesaria para avanzar en la búsqueda de soluciones de acuerdo con las prioridades establecidas en los Retos
  • Promover la creación de empresas innovadoras, orientar la actividad de empresas ya existentes hacia la actividad innovadora, movilizar la inversión privada, generar empleo y mejorar la balanza tecnológica del país, así como reforzar la capacidad de liderazgo internacional
  Retos:
  • (R1) Salud, cambio demográfico y bienestar.
  • (R2) Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y sostenible, recursos naturales, investigación marina y marítima.
  • (R3) Energía, segura, eficiente y limpia.
  • (R4) Transporte inteligente, sostenible e integrado.
  • (R5) Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas.
  • (R6) Cambios e innovaciones sociales.
  • (R7) Economía y sociedad digital.
  • (R8) Seguridad, protección y defensa.

 • del 18 de gener de 2016 al 05 de febrer de 2016

  Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico 2015 - MINECO

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: a) Organismos públicos de investigación. b) Las universidades públicas e institutos universitarios. c) Otros centros públicos de I+D.

  Ayudas para financiar la adquisición de Infraestructuras y equipamientos científicos y tecnológicos, preferentemente de uso compartido y para la sostenibilidad y mejora de las ya existentes, incluyendo licencias permanentes de software de carácter especializado y destinado exclusivamente a la investigación y que posibilite la utilización adecuada del equipamiento adquirido. En este sentido, ha de entenderse por actuaciones de mejora únicamente aquellas que supongan aumentar las prestaciones del equipo o retrasar su obsolescencia.


  No podrá financiarse mobiliario de oficina, equipamiento para laboratorios de alumnos o docencia en general, gastos de mantenimiento o reparación ni seguros del equipamiento.

  El coste total subvencionable de cada proyecto de equipamiento deberá ser mayor a 100.000 € y menor a 1.000.000 €. No se admitirá el fraccionamiento en varios proyectos de equipos con coste igual o superior a 1.000.000 euros. Para el cálculo de los costes subvencionables se seguirá la modalidad de costes marginales.

  Tipos de ayuda: préstamo, anticipo reembolsable FEDER y subvención.

  Para Catalunya, la financiación que el FEDER aporta en esta convocatoria (subvención) a cada actuación o proyecto seleccionado, «cofinanciación comunitaria», representará como máximo el 50 % del coste elegible (el otro 50% es la ‘cofinanciación nacional’).
   

 • del 02 de febrer de 2016 al 01 de març de 2016

  Programa Torres Quevedo 2015

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a:

  L'objectiu d'aquesta actuació és la concessió d'ajudes d'una durada de tres anys a empreses, centres tecnològics d'àmbit estatal, centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupin projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs, per tal d'afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per emprendre plans i projectes de R+D, i ajudar a la consolidació d'empreses tecnològiques de recent creació.