Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 26 a 30 de 118 entrades disponibles

 • del 18 de gener de 2016 al 05 de febrer de 2016

  Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico 2015 - MINECO

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: a) Organismos públicos de investigación. b) Las universidades públicas e institutos universitarios. c) Otros centros públicos de I+D.

  Ayudas para financiar la adquisición de Infraestructuras y equipamientos científicos y tecnológicos, preferentemente de uso compartido y para la sostenibilidad y mejora de las ya existentes, incluyendo licencias permanentes de software de carácter especializado y destinado exclusivamente a la investigación y que posibilite la utilización adecuada del equipamiento adquirido. En este sentido, ha de entenderse por actuaciones de mejora únicamente aquellas que supongan aumentar las prestaciones del equipo o retrasar su obsolescencia.


  No podrá financiarse mobiliario de oficina, equipamiento para laboratorios de alumnos o docencia en general, gastos de mantenimiento o reparación ni seguros del equipamiento.

  El coste total subvencionable de cada proyecto de equipamiento deberá ser mayor a 100.000 € y menor a 1.000.000 €. No se admitirá el fraccionamiento en varios proyectos de equipos con coste igual o superior a 1.000.000 euros. Para el cálculo de los costes subvencionables se seguirá la modalidad de costes marginales.

  Tipos de ayuda: préstamo, anticipo reembolsable FEDER y subvención.

  Para Catalunya, la financiación que el FEDER aporta en esta convocatoria (subvención) a cada actuación o proyecto seleccionado, «cofinanciación comunitaria», representará como máximo el 50 % del coste elegible (el otro 50% es la ‘cofinanciación nacional’).
   

 • del 02 de febrer de 2016 al 01 de març de 2016

  Programa Torres Quevedo 2015

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a:

  L'objectiu d'aquesta actuació és la concessió d'ajudes d'una durada de tres anys a empreses, centres tecnològics d'àmbit estatal, centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupin projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs, per tal d'afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per emprendre plans i projectes de R+D, i ajudar a la consolidació d'empreses tecnològiques de recent creació.

 • del 10 de març de 2015 al 04 de desembre de 2015

  Doctorats Industrials 2015 - AGAUR, Generalitat de Catalunya

  AGAUR

  Dirigit a: Universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les empreses públiques i privades amb seu a Catalunya

  Objectiu: atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de DI, en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s’ha de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en el si d’un grup de recerca d’una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, on el doctorand o la doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc del Pla DI de la Generalitat de Catalunya. 

  Un Projecte de Doctorat Industrial és un projecte de recerca estratègic d’una empresa en col·laboració amb una universitat en el que un doctorand/a desenvoluparà la seva formació que culminarà amb la presentació d’una tesi doctoral.

 • del 01 de juliol de 2015 al 30 de setembre de 2015

  Nuclis Bilaterals Catalunya - Alemanya/Xile

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses o agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya en col·laboració amb al menys una empresa dels països elegibles.

  Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes. Haurà de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia, així com d’escalabilitat a convocatòries internacionals de R+D o licitacions internacionals.
  Es valorarà la generació de nova ocupació (especialment aquella d’alt nivell de qualificació tècnica) i d’inversions industrials o el manteniment de l’activitat científica i productiva a Catalunya, així com la participació de membres del sistema de Recerca i Innovació de Catalunya com a col·laboracions externes (subcontractacions).
  Les inversions (part catalana) s’han de dur a terme a Catalunya i han de comportar l’obtenció de productes i processos nous o tecnològicament millorats tecnològicament respecte als ja existents.
  Els projectes han de tenir un alt potencial de comercialització en mercats internacionals i han de demostrar la contribució equitativa dels participants (en quant a activitats de R+D, pressupost i compromís de les empreses en l'explotació).
  La part catalana del projecte s’ha de dur a terme a Catalunya.
  L’ajut es revocarà si el projecte perd la component transnacional.

  Durada dels projectes: han de començar el 2015 i durada màxima de 2 anys. 

 • del 01 de juliol de 2015 al 30 de juliol de 2015

  Nuclis Locals 2015 - ACCIÓ

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

  Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes. Haurà de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia, així com d’escalabilitat a convocatòries internacionals de R+D o licitacions internacionals.
  Es valorarà la generació de nova ocupació (especialment aquella d’alt nivell de qualificació tècnica) i d’inversions industrials o el manteniment de l’activitat científica i productiva a Catalunya, així com la participació de membres del sistema de Recerca i Innovació de Catalunya en forma de col·laboracions externes (subcontractacions).
  Les inversions s’han de dur a terme a Catalunya i han de comportar l’obtenció de productes i processos nous o tecnològicament millorats tecnològicament respecte als ja existents.

  Durada dels projectes: han de començar el 2015 i durada màxima de 2 anys.