Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 21 a 25 de 28 entrades disponibles

 • del 06 de novembre de 2012 al 13 de desembre de 2012

  Torres Quevedo 2012

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Les empreses, centres tecnològics, centres de recolzament a la innovació tecnològica, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics

  L'objectiu d'aquest subprograma és la concessió d'un màxim de 330 ajudes d'una durada de tres anys a empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupen projectes concrets de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica previs, per tal d'afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per emprendre plans i projectes de R + d, i ajudar a la consolidació d'empreses tecnològiques de recent creació. 

 • del 01 de febrer de 2012 al 01 de març de 2012

  Beatriu de Pinós 2011 - Modalitat B

  Dirigit a: Universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries situats a Catalunya

  Atorgar 45 ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries situats a Catalunya, per a la contractació de personal investigador doctor que hagi dut a terme una estada postdoctoral a l'estranger

  L'ajut finança el 100 % del cost total dels contractes. Cadascun dels contractes és de 37.904,84 euros durant el primer any i 39.231,51 euros durant el segon any. Aquesta quantitat inclou la retribució mínima que ha de percebre el personal investigador, que és de 28.912,92 euros bruts anuals durant el primer any i de 29.924,87 euros bruts anuals durant el segon any, i la quota patronal de la Seguretat Social.

 • del 26 de gener de 2011 al 23 de febrer de 2011

  Personal Tècnic de Suport (PTA-MICINN)

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Organismes públics d'R+D: Universitats, Altres centres públics d' R+D, centres públics i privats sense ànim de lucre, Centres Tecnològics.

  La característica fonamental del subprograma Personal Tècnic de Suport és el cofinançament de la contractació laboral de tècnics. El seu objectiu principal és respondre a les necessitats de personal tècnic en els centres d'R+D i en el sistema nacional de R+D+i i així incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures cientificotecnològiques, augmentar i millorar la transferència de els resultats de recerca i fomentar la creació i desenvolupament d'empreses de base tecnològica, mitjançant la incorporació de personal altament qualificat destinat a aquestes activitats.

  Les quanties anuals van en funció de la titulació dels tècnics:

  1. Titulats universitaris de grau superior: la quantia anual de l'ajut serà de 18.900€, i la retribució mínima que hauran de rebre, i que s'haurà d'indicar en el contracte, de 23.625€ bruts anuals.
  2. Titulats universitaris de grau mitjà: la quantia anual de l'ajut serà de 16.380€, i la retribució mínima que hauran de rebre, i que s'haurà d'indicar en el contracte, de 20.475€ bruts anuals.
  3. Titulats d' FP2: la quantia anual de l'ajut serà de 12.600€, i la retribució mínima que hauran de rebre, i que s'haurà d'indicar en el contracte, de 15.750€ bruts anuals.

  Els ajuts poden ser entre 1 i 3 anys. La primera anualitat es rep per avançat i en cas d'haver-hi de posteriors, aquestes es rebran un cop s'hagi presentat i avaluat la documentació justificativa corresponent. Les quanties indicades seran iguals per a totes les anualitats de l'ajut.

 • del 10 de gener de 2011 al 10 de febrer de 2011

  INNCORPORA FPGS (Formació Professional Grau Superior)

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics.

  Es dona suport a la contractació i formació inicial de tecnòlegs FPGS per a la realització d'un projecte concret d'R+D en el període 2010-2012.

  - Als efectes d'aquest subprograma s'entén per tecnòleg FPGS, una persona amb 1 mes d'experiència demostrable en projectes d'R+D+i en àrees rellevants per les activitats que desenvolupi o pretengui desenvolupar l'entitat sol·licitant i que estigui en possessió del títol Tècnic Superior de Formació Professional o titulació equivalent.

  - Durada mínima de 12 mesos i màxima de 36 mesos.

  - Els tecnòlegs a contractar hauran de treballar a Espanya

  - La contractació s'ha de produir a partir de la publicació de la convocatòria i com a màxim 20 dies després de la resolució de l'ajut.

  Atenció: de cara a la propera convocatòria de 2012, aquest ajut s'integra en una convocatòria conjunta amb totes les línies INNCORPORA.

 • del 16 de maig de 2011 al 16 de juny de 2011
  del 16 de maig de 2011 al 20 de juny de 2011
  del 16 de maig de 2011 al 22 de juny de 2011
  del 16 de maig de 2011 al 14 de juliol de 2011

  INNCORPORA

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics

  Fins ara, aquest subprograma donava suport a la contractació i formació inicial de tecnòlegs per a la realització d'un projecte concret d'R+D en un període de 2 anys. Aquest 2011 s'amplia, integrant els ajuts Torres Quevedo (que es centrarnà en la contractació de doctors en el sector empresarial) així com amb noves línies de finançament per a la contractació i formació de tecnòlegs en el sector productiu.

  Atenció amb els terminis ja que varien segons modalitat: