Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 46 a 50 de 51 entrades disponibles

 • del 14 de febrer de 2011 al 24 de març de 2011

  Programa de cultura científica i de la innovació 2011

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Poden ser beneficiàries totes les entitats amb personalitat jurídica pròpia, amb seu i legalment constituïdes a Espanya en el moment de presentació de la sol·licitud.

  La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) ha publicat la convocatòria d’ajudes per al Programa de Cultura Científica i de la Innovació 2011.


  L’objecte de la convocatòria és concedir subvencions per al finançament d’accions de foment de la cultura científica i de la innovació, a través de les següents línies d’actuació:
  1. Projectes de foment de la cultura científica
  2. Projectes de foment de la cultura de la innovació
  3. Xarxes de comunicació i divulgació de la ciència i la innovació.


  El pressupost total de la convocatòria és de 4.000.000 d’€ i la dotació pressupostària màxima per projecte és de 150.000 €, podent-se finançar fins a un 60% del pressupost del projecte.


   

 • del 01 de desembre de 2010 al 01 d'abril de 2011

  Interreg IV C

  Fons FEDER

  Dirigit a: Només les entitats públiques i els organismes de dret públic són elegibles.

  El programa INTERREG IVC, finançat pel FEDER (Fons Estructurals 2007-2013), té com a objectiu, per mitjà de la cooperació interregional, millorar l'eficàcia de les polítiques de desenvolupament regional i contribuir a la modernització econòmica i l'augment de la competitivitat d'Europa:
  - Permetent als agents locals i regionals en tota la UE l'intercanvi de les seves experiències i coneixements;
  - Posant encontacte les regions amb menys experiència en un camp de coneixement amb les regions més avançades;
  - Garantint la transferència de bones pràctiques en els programes generals dels fons estructurals.

 • del 09 de març de 2011 al 29 d'abril de 2011

  Linea de Apoyo a la Difusión Internacional de la Innovación - ICEX

  Instituto de Comercio Exterior - ICEX

  Dirigit a: Empreses espanyoles amb tecnologia pròpia.

  Suport a les actuacions de promoció exterior i internacionalització de productes, processos o serveis d'alt contingut innovador del sector industrial.

  Línia d'ajut tipus subvenció de l'ICEX mitjançant convocatòria en concurrència competitiva.

 • del 25 de febrer de 2010 al 26 de març de 2010

  Ajuts Inversió Industrial

  DIUE

  Dirigit a: Empreses industrials i de serveis relacionats que inverteixin en maquinària productiva o béns d'equipament.

  L'objecte d'aquest ajut és el de dinamitzar les inversions industrials en maquinària productiva o béns d'equipament. Els beneficiaris de l'ajut són les empreses industrials i les de serveis relacionats.

  Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen per serveis relacionats les activitats que s'especifiquen a continuació:

  • Activitats relacionades amb la distribució de béns i serveis a altres sectors de l'economia.
  • Activitats de venda, lloguer, manteniment i reparació de maquinària, equips, material de transport i altres béns tangibles.
  • Activitats de serveis empresarials intensius en coneixement.
  • Activitats de serveis operatius i de gestió d'instal·lacions productives
 • del 07 d'abril de 2010 al 26 de novembre de 2010

  Programa de sensibilització i capacitació empresarial

  ACC1Ó

  Dirigit a: Entitats amb personalitat jurídica pròpia i domicili social a Catalunya següents: cambres de comerç, col∙legis professionals, agrupacions d’empresaris i/o sectorials, i agents tecnològics que formen part de la Xarxa Tecnològica de Catalunya (TECNIO)

  Ajuts destinats a sensibilitzar i proporcionar coneixement i formació a directius i professionals que treballen en el món empresarial sobre diferents temàtiques i tendències que incideixen en els seus àmbits de millora competitiva i en el seu creixement, fomentant l’intercanvi de coneixement i d’experiències, particularment en els àmbits de la gestió i estratègia empresarial, la innovació i la internacionalització:

  a) Jornades, seminaris o sessions informatives.
  b) Cursos de formació.
  c) Congressos i fòrums de temàtica actual i d'especial rellevància.

  Àrees temàtiques:

  1. Gestió i estratègia empresarial: operacions, màrqueting i vendes, finances i control de gestió, talent i lideratge, estratègia empresarial i responsabilitat social i corporativa.
  2. Internacionalització: comerç internacional i estratègia de venda, oportunitats de negoci a l'estranger, nous mercats i noves oportunitats de negoci, finançament internacional, logística internacional i polítiques per a la internacionalització del talent.
  3. Innovació: gestió de la innovació i innovació tecnològica.

  Per més informació o iniciar els tràmits, cliqueu aquí.