Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 11 a 15 de 30 entrades disponibles

 • del 08 de juny de 2017 al 30 de juny de 2017

  Desenvolupament de plans de foment territorial del turisme 2017

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Ajuntaments i els ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les àrees metropolitanes i les mancomunitats de municipis de Catalunya

  Objecte: subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.

  Actuacions:
  El projecte ha de ser d'inversió i ha de complir amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental
  • Tots els projectes presentats, els quals poden incloure diferents actuacions, han d'adequar-se a les directrius i els programes d'actuació inclosos al Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i a les Directrius nacionals 2020, i han de comportar una millora de la qualitat de l'experiència turística.
  • La naturalesa de les obres projectades no ha de respondre a actuacions de manteniment o conservació.

  Límits pressupostaris dels projectes i intensitat de la subvenció: el pressupost dels projectes d'inversió presentats ha de ser com a mínim de 350.000,00 euros, IVA inclòs, de despesa subvencionable. La quantia de la subvenció atorgada serà com a màxim el 50% de l'import total, IVA inclòs, de l'actuació subvencionable, i no pot ser superior a 400.000,00 euros, IVA inclòs.

  Termini d'execució: l'execució del projecte objecte de subvenció pot haver-se iniciat un any abans de la publicació d'aquesta Resolució, i haurà d'estar finalitzat el 30 de setembre de 2019.

 • del 23 de setembre de 2016 al 08 de novembre de 2016

  Ciudades de la Ciencia y de la Innovación - MINECO

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Ayuntamientos que hayan realizado o promovido proyectos de innovación en los términos que se describen en la ficha técnica adjunta

  Objetivo: obtener la distinción para formar parte de la red de ciudades innovadoras: Red Innpulso
  La Red Innpulso está formada por todas aquellas ciudades que han obtenido el galardón, es una Red de «Ciudades de la Ciencia y la Innovación» donde se comparten experiencias y proyectos, es un foro de encuentro y de definición de políticas locales innovadoras.

 • del 04 de maig de 2016 al 05 d'agost de 2016

  PECT (RIS3CAT) - PO FEDER Catalunya 2014-2020

  Dirigit a: Administració local i ens públics i privats sense afany de lucre

  Definició PECT: iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d'innovació.

  Els PECT:
  a) Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. El seu disseny és coherent amb un o més dels quatre objectius de la RIS3CAT: àmbits sectorials líders, activitats emergents, tecnologies facilitadores transversals i entorn d'innovació.
  b) Contribueixen, mitjançant la implementació dels seus projectes, a les prioritats del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Els projectes han de prioritzar necessàriament l'eix prioritari 1 i es poden emmarcar en els eixos prioritaris 1, 2, 3, 4 o 6. També han de contribuir, en la mesura que sigui possible, a les prioritats transversals del PO FEDER de Catalunya 2014-2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent. Com a mínim, han de contribuir a dues d'aquestes prioritats.
  c) S'emmarquen en una estratègia regional prèviament definida i han de tenir un impacte en la competitivitat del territori, com a mínim amb la implicació d'un àmbit sectorial líder destacat al territori.
  d) Defineixen un màxim de tres eixos prioritaris. Els projectes, les operacions i les actuacions han de ser realistes i concrets, i han de tenir una vinculació clara i demostrable en el territori.
  e) Es fonamenten en els actius i les capacitats del territori (teixit productiu, recursos i capacitats tècniques i personals) i compten amb la participació del teixit social i econòmic

  Consorci mínim: 4 membres, entre les entitats sòcies i les entitats participants no beneficiàries, inclosa l'entitat representant.

 • del 30 de març de 2016 al 14 d'abril de 2016
  del 15 de juny de 2016 al 16 de juny de 2016
  del 17 de juny de 2016 al 06 d'octubre de 2016
  del 07 d'octubre de 2016 al 05 de desembre de 2016

  Doctorats Industrials 2016 - AGAUR, Generalitat de Catalunya

  AGAUR

  Dirigit a: Universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les empreses públiques i privades amb seu a Catalunya

  Objectiu: atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de DI, en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s’ha de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en el si d’un grup de recerca d’una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, on el doctorand o la doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc del Pla DI de la Generalitat de Catalunya. 

  Un Projecte de Doctorat Industrial és un projecte de recerca estratègic d’una empresa en col·laboració amb una universitat en el que un doctorand/a desenvoluparà la seva formació que culminarà amb la presentació d’una tesi doctoral.

 • del 15 de març de 2016 al 15 de juny de 2016

  FEDER CATALUNYA 2014-2020 - EIX PRIORITARI 4 I 6

  Fons FEDER

  Dirigit a: Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments de municipis amb una població superior als 20.000 habitants.

  Objecte: Suport a les operacions emmarcades en els objectius específics (OE) de les prioritats d’inversió (PI) previstes al PO FEDER 2014-2020:

  Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors
   4.1 Foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables
   OE 4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics,  en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància  amb el Pla d'energies renovables 2011-2020 i, si s'escau, amb la planificació de les  comunitats autònomes
  4.3 Suport a l'eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies  renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i els habitatges
   OE 4.3.1 Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les  infraestructures i els serveis públics
  Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos
  6.3 Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural
   OE 6.3.1 Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural
   OE 6.3.2 Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d'interès  turístic