Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 36 a 40 de 51 entrades disponibles

 • del 07 de maig de 2013 al 17 de juny de 2013

  Apoyo financiero a la invesrión industrial, sector manufacturero, 2013 - Programa de Competitividad

  Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

  Dirigit a: Las sociedades mercantiles del sector privado, válidamente constituidas en el momento de presentar la solicitud de financiación y que desarrollen una actividad industrial productiva.

  Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de apoyos financieros, correspondientes al año 2013, para la ejecución de las inversiones estructuradas enplanes de mejora en empresas industriales previstas en el apartado Tercero.b) de la Orden IET/611/2013, de 11 de abril, por la que se establecen las bases para la concesiónde apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fomento de la competitividad industrial, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 91, de 16 de abril de 2013
  Ámbito sectorial: las actuaciones a las que refiere esta convocatoria deberán producirse en el ámbito de la industria manufacturera (CNAE 2009 Sección C - Divisiones 10 a 32 con ciertas excepciones en la industria aeronáutica y de auromoción, las cuales presentan convocatoria particulares, ver Orden de Bases)
  Presupuesto financiable mínimo: 100.000 euros en el caso de que el solicitante sea una PYME y 750.000 euros si es una gran empresa.
  Plazo de ejecución: máximo de dieciocho meses contados desde la fecha de resolución de la concesión

 • del 25 d'octubre de 2012 al 19 de desembre de 2012

  FEDER Generalitat-Governació. Eixos 2 i 4.

  Dirigit a: Ens locals i consorcis.

  Tercera convocatòria per a la selecció d’operacions dels ens locals de Catalunya susceptibles de ser subvencionades amb relació als eixos prioritaris 2 i 4 del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, que són els següents:

  Eix 2, Medi ambient i prevenció de riscos.

  Eix 4, Desenvolupament sostenible local i urbà.

 • del 06 d'abril de 2012 al 24 de maig de 2012
  del 28 de maig de 2012 al 26 de juliol de 2012
  del 30 de juliol de 2012 al 25 d'octubre de 2012

  Inversions Empresarials d'Alt Impacte

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses amb ànim de lucre, excepte les de comerç al detall i del sector immobiliari.

  Objecte: Ajuts per a la realització de projectes d’inversió realitzats a Catalunya que es considerin d’alt o de molt alt impacte. Es tracta de projectes d’empreses ja establertes a Catalunya que incorporin noves activitats o suposin la diversificació dels seus establiment empresarials, o bé la implantació a Catalunya d’empreses no establertes al territori.

  Tipus de projectes
  Els projectes han de complir algun dels requisits següents:

  1.- Projectes d’inversió d’alt impacte:
  a) 1 milió d’euros de despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials, i/o despeses associades a un projecte de R+D que així mateix estigui vinculat a un projecte d’inversió industrial, realitzades durant el període d’execució del projecte.
  b) 15 llocs de treball de nova creació (unitats de treball a temps complet per any), o l’equivalent a temps parcial, contractats durant el període d’execució del projecte.

      
  2.- Projectes d’inversió de molt alt impacte:
  a) Creació de 50 llocs de treball en projectes de caràcter industrial, o 100 llocs de treball en projectes en activitats de serveis, en ambdós casos de nova creació i ocupats per treballadors desfavorits"  

 • del 04 d'abril de 2012 al 03 de maig de 2012

  Subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols i en l'exterior

  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

  Dirigit a: El beneficiari és la persona física o la persona jurídica, amb domicili a Espanya, que hagi realitzat, o per compte de la qual s'hagi realitzat, l'activitat objecte de la subvenció.

  Aquest ajut es divideix en dos programes, compatibles entre si:

  a) Programa d'ajuts per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat a l'exterior
  Termini elegible de realització de despesa: del 19 d'abril de 2011 fins el 03 de maig de 2012
  Intensitat de l'ajut: Si PIME o persona física fins el 90% (si no, fins el 80%) dels imports de referència per activitat exposats en ANNEX II d'aquest document.
  Per la realització d'alguna de les següents activitats, compatibles entre si:
  a.1) Per l'extensió d'una sol·licitud de patent o d'un model d'utilitat davant les oficines nacionals de països tercers o oficines regionals de patents, les següents activitats:
  1. º La sol·licitud d'una patent o d'un model d'utilitat.
  2. º La validació d'una patent europea.
  3. º La recerca de anterioritats a l'Estat de la Tècnica.
  4. º L'examen de la sol · licitud de patent.
  5. º La concessió de la patent.
  6. º Les anualitats davant l'Oficina Europea de Patents (EPO).
  7. º La traducció de les memòries completes de les sol · licituds de patents o de models d'utilitat a fi de presentar la mateixa davant les oficines nacionals de països tercers o oficines regionals de patents.
  a.2) Les activitats realitzades dins del procediment internacional PCT, les següents activitats:
  1. º La sol·licitud internacional PCT quan la OEPM hagi actuat en qualitat d'Oficina Receptora.
  2. º Hi internacional quan la OEPM hagi actuat en qualitat d'Administració de Recerca Internacional.
  3. º L'examen preliminar internacional quan la OEPM hagi actuat en qualitat d'Administració d'examen preliminar internacional.


  b) Programa d'ajuts per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols per a PIME i persones físiques.
  Les activitats objecte de subvenció són aquelles sol·licituds de patents o de model d'utilitat que hagin estat publicades durant tot l'any 2010 i 2011, i fins el 4 de maig de 2012
  Intensitat de l'ajut: fins el 90% dels imports de referència de les següents activitats subvencionables.
  1. º La sol·licitud d'un model d'utilitat espanyol, 70 euros.
  2. º La sol·licitud i la realització de l'informe de recerca de anterioritats a l'Estat de la Tècnica (IET) per a les sol·licituds de patents espanyoles, 630 euros.

 • del 13 de març de 2012 al 26 de setembre de 2012

  Life+

  Unió Europea

  Dirigit a: Open to public or private bodies, but the actions must exclusively take place within the territory of the 27 Member States of the European Union.

  The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment. The general objective of LIFE is to contribute to the implementation, updating and development of EU environmental policy and legislation by co-financing pilot or demonstration projects with European added value.

  Types of projects funded:

  • LIFE+ Nature and Biodiversity.

  1. Best practice and/or demonstration projects contributing to the implementation of the objectives of the Habitats and Birds Directives.        

  2. Demonstration and/or innovation projects contributing to the implementation of the EU 2020 Biodiversity Strategy outlined in the Communication "Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020".


  • LIFE+ Environment and Governance.

  1. Demonstration and/or innovation projects related to any of the "priority areas of action" set out in the document "LIFE+ Environment Policy and Governance, Guidelines for applicants 2012".

  2. Projects contributing to the monitoring of the environmental status of forests within the European Union territory.


  • LIFE+ Information and Communication. 

  1. Communication and awareness raising campaigns related to the implementation, updating and development of European environmental policy and legislation set out in the document "LIFE+ Information and Communication, Guidelines for applicants 2012".

  2. Awareness raising campaigns for the prevention of forest fires and training for forest fire agents.