Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 46 a 50 de 62 entrades disponibles

 • del 29 de juny de 2010 al 22 de juliol de 2010

  VALOR 2010

  AGAUR

  Dirigit a: Equips de recerca de les universitats i els centres de recerca o centres tecnològics públics i privats de Catalunya sense ànim de lucre.

  L'objecte d'aquest ajut és atorgar finançament per a projectes de Valorització de recerca i tecnològica. Aquests projectes han de comprendre activitats d’R+D de caràcter demostratiu que es desenvolupin dins la fase precompetitiva, i que permetin reduir les incerteses sobre la viabilitat comercial de la tecnologia donant suport a la realització, en forma de projecte estructurat, d’activitats de caràcter cientificotecnològic lligades a activitats de definició i implantació d’estratègies de comercialització i transferència de resultats.

  Cal tenir en compte que:

  • Els equips sol·licitants han de ser propietaris o copropietaris del coneixement i la tecnologia i del resultat de la recerca que es vol valoritzar.
  • Es prioritzaran els projectes presentats des dels centres de la xarxa TECNIO, dels centres del programa CERCA, dels instituts de recerca vinculats a hospitals i de les xarxes de referència d’R+D+i, així com les propostes presentades per altres agents del sistema de recerca que incorporin als seus projectes la participació d’investigadors/es d'aquests centres.
  • Ajut compatible amb d'altres pel mateix concepte sempre i quan no es superi el 100% de la despesa de projecte.
 • del 29 de juny de 2010 al 26 de juliol de 2010

  Línia R+D

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses i entitats privades sense ànim de lucre i amb participació empresarial als seus òrgans de govern, ambdues que estiguin establertes a Catalunya o que es vulguin establir a Catalunya

  Es podran finançar mitjançant aquesta línia de préstecs, grans projectes empresarials de recerca industrial i desenvolupament experimental que es realitzin a Catalunya i que comportin l’obtenció de productes i processos nous o millorats tecnològicament respecte als ja existents. S’inclou el desenvolupament de prototips i projectes pilot.

  No s’inclouen dins del concepte de desenvolupament experimental les modificacions habituals o periòdiques realitzades en productes, línies de producció, processos de fabricació, serveis existents i altres operacions en curs, encara que les modificacions puguin representar millores, o sigui, el concepte ampli d'innovació tecnològica i de procés.

  En el cas de grans empreses, només es consideraran objecte de finançament aquells projectes que comportin un canvi en el comportament del beneficiari de tal manera que aquest incrementi el seu grau d’activitat d’R+D. El resultat del finançament ha de ser l’increment del volum, l’àmbit, la quantia invertida o la rapidesa de les activitats d’R+D.

 • del 01 de juny de 2010 al 01 de juliol de 2010

  Ajuts Recerca AGAUR 2010

  AGAUR

  Dirigit a: ACOM: Institucions públiques, Institucions i entitats culturals/científiques d’àmbit i local o comarcal sense ànim de lucre i centres d'enseyament 2ari; ARCS: Universitats, CTs, PCTs, col·legis professionals, fundacions sense ànim de lucre

  1.- Ajuts a projectes d’abast local i comarcal (ACOM-DGR)

  Ajuts per la realització d’estudis i projectes de recerca que contribueixin significativament a un millor coneixement de la identitat de Catalunya. Cal proposar estudis o projectes de recerca d’ interès per a Catalunya tant des del punt de vista social i econòmic, com científic i tecnològic, sempre des d’una perspectiva local o comarcal.
  El període de l’activitat és improrrogable i va entre 15/10/2010 i 30/10/2011.

  2.- Ajuts per a la organització d’accions mobilitzadores (ARCS-DGR)

  Ajuts per organització de congressos, simposis, cicles de conferències i seminaris d’especial rellevància científica, social, humanística i tecnològica, que s’organitzin a Catalunya i que fomentin la projecció internacional. Queda exclòs de la convocatòria qualsevol tipus d’acció que formi part de programes de doctorat o postgrau.
  El període d’activitat és entre 01/08/2010 i 31/07/2011 excepte en el cas de publicació dels resultats de l’acció que pot ser fins al 30/11/2011.

 • del 07 de juliol de 2011 al 20 de juliol de 2011

  Ajut per a accions de Cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus

  AGAUR

  Dirigit a: Universitats, centres de recerca, les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca, així com les empreses i/o els actor socioeconòmics ubicats a Catalunya

  Es tracta d'ajuts per a accions de Cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus.

  Hi ha tres modalitats: Modalitats:
  A – Desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques de recerca
  B – Mobilitat de personal investigador
  C – Projectes d’R+D
   

  En les modalitats A i C s'ha de crear un grup transfronterer d'un mínim de tres participants i en el qual, un d'ells sigui bé una empresa, bé un actor socioeconòmic.

 • del 26 de juny de 2012 al 17 de juliol de 2012

  INNPACTO 2012

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Empreses,CTs,Centres privats d’R+D universitaris,Altres Centres privats d’R+D sense ànim de lucre, OPIs,Universitats públiques,Altres centres públics d’R+D(fundacions,hospitals públics,consorcis),AAEE i Altres entitats de Dret públic

  L'objectiu fonamental del subprograma INNPACTO és propiciar la creació de projectes en cooperació entre organismes de recerca i empreses per a la realització conjunta de projectes d' R+D+i que ajudin a potenciar l'activitat innovadora, mobilitzin la inversió privada, generin ocupació i millorin la balança tecnològica del país.

  La convocatòria INNPACTO finança projectes en cooperació publico/privada entre organismes de recerca i empreses, per a la realització de projectes d'R+D+i orientats cap a productes explotables basats en la demanda. Amb aquests projectes es pretén crear empreses innovadores, orientar l'activitat d'empreses ja existents cap a l'activitat innovadora, mobilitzar la inversió privada, generar ocupació i millorar la balança tecnològica del país.

  INNPACTO engloba les antigues modalitats de: Aplicada Col·laborativa (CIT), Aplicada a Parcs (PPT), PSE, TRACE, PID per a CTs, Projectes de Recerca Aplicada, Projectes de Desenvolupament Experimental, Projectes de Transport i d'Infraestructures i Projectes de Mobilitat sostenible.

  Els projectes objecte d'ajuda en el subprograma INNPACTO seran projectes de desenvolupament experimental.