Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 6 a 10 de 43 entrades disponibles

 • del 01 de juliol de 2015 al 30 de setembre de 2015

  Nuclis Bilaterals Catalunya - Alemanya/Xile

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses o agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya en col·laboració amb al menys una empresa dels països elegibles.

  Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes. Haurà de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia, així com d’escalabilitat a convocatòries internacionals de R+D o licitacions internacionals.
  Es valorarà la generació de nova ocupació (especialment aquella d’alt nivell de qualificació tècnica) i d’inversions industrials o el manteniment de l’activitat científica i productiva a Catalunya, així com la participació de membres del sistema de Recerca i Innovació de Catalunya com a col·laboracions externes (subcontractacions).
  Les inversions (part catalana) s’han de dur a terme a Catalunya i han de comportar l’obtenció de productes i processos nous o tecnològicament millorats tecnològicament respecte als ja existents.
  Els projectes han de tenir un alt potencial de comercialització en mercats internacionals i han de demostrar la contribució equitativa dels participants (en quant a activitats de R+D, pressupost i compromís de les empreses en l'explotació).
  La part catalana del projecte s’ha de dur a terme a Catalunya.
  L’ajut es revocarà si el projecte perd la component transnacional.

  Durada dels projectes: han de començar el 2015 i durada màxima de 2 anys. 

 • del 01 de juliol de 2015 al 30 de juliol de 2015

  Nuclis Locals 2015 - ACCIÓ

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

  Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes. Haurà de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia, així com d’escalabilitat a convocatòries internacionals de R+D o licitacions internacionals.
  Es valorarà la generació de nova ocupació (especialment aquella d’alt nivell de qualificació tècnica) i d’inversions industrials o el manteniment de l’activitat científica i productiva a Catalunya, així com la participació de membres del sistema de Recerca i Innovació de Catalunya en forma de col·laboracions externes (subcontractacions).
  Les inversions s’han de dur a terme a Catalunya i han de comportar l’obtenció de productes i processos nous o tecnològicament millorats tecnològicament respecte als ja existents.

  Durada dels projectes: han de començar el 2015 i durada màxima de 2 anys. 

 • del 15 de juny de 2015 al 15 de setembre de 2015

  Comunitats RIS3CAT 2015

  Fons FEDER

  Dirigit a: Empreses , agents del sistema R+D+I, organitzacions clústers i les entitats de suport a l’empresa que executen el pla d’actuacions de la comunitat RIS3CAT

  Objectiu:
  Acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció dels projectes col·laboratius de recerca.
  Les comunitats RIS3CAT són agrupacions d’empreses, agents del sistema R+D+I, organitzacions clústers, i entitats de suport a l’empresa, amb establiment operatiu a Catalunya, que plantegen una estratègia de recerca i innovació per a la transformació econòmica de les activitats productives, emmarcades en els sectors líders definits en la RIS3CAT, a través d’un pla d’actuacions per implementar-la.

  Requeriments:
  • Composició mínima de 8 membres (entitats vinculades compten com un sol membre). Un mínim de 4 membres seran empreses amb ànim de lucre i han de participar en un mínim del 30% del pressupost.
  • Àmbit d’actuació: els membres han de tenir com a objecte social/fundacional el desenvolupament d’activitats relacionades en un dels àmbits sectorials líders de l’estratègia RIS3CAT (veure preàmbul de la convocatòria a l’enllaç de sota).
  • Pressupost subvencionable mínim: 7 milions d’euros
  • Subvenció màxima per comunitat de 6 milions d’euros
  • Subvenció màxima serà del 50% de la despesa elegible
   

 • del 20 de maig de 2015 al 18 de juny de 2015

  AEESD (Avanza) - Grandes Proyectos e Impulso Tecnológico - 2015

  Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

  Dirigit a: Empresas, Organismos de investigación y Agrupaciones o asociaciones empresariales (ver excepciones)

  Dos subprogramas:
  a) Impulso Tecnológico tiene como objetivo fomentar la inversión en tecnologías de la información y las comunicaciones con bajo nivel de madurez.
  b) Grandes Proyectos tiene como objetivo incentivar la puesta en marcha de proyectos con alto potencial transformador y un marcado efecto tractor sobre otras entidades

  Tipologías de proyectos:
  a) con acreditación de su pertenencia a alguno de los clúster TIC de EUREKA, cuyo plazo de ejecución podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de 2018 incluido.
  b) para los proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, cuyo plazo de ejecución podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de 2017 incluido, de los siguientes ámbitos temáticos:
  • Industrias del futuro:
  – Componentes y sistemas.
  – Internet del futuro.
  – Soluciones Cloud Computing.
  – Soluciones para el tratamiento masivo de datos.
  – High Performance Computing (Super computación).
  – Robots y sistemas autónomos.
  – Ciudades inteligentes.
  – Internet de las cosas.
  • Ciberseguridad y confianza digital.
  • Salud y bienestar.
  • Agroalimentario y gestión medioambiental, eficiencia energética y transporte y logística.
  • Contenidos digitales.
   

 • del 07 d'abril de 2015 al 05 de maig de 2015

  Proyectos Estratégicos CIEN 2015 - CDTI

  CDTI

  Dirigit a: Consorcios empresariales, formalizados mediante un acuerdo privado de colaboración. Todas las empresas integrantes del consorcio tendrán la consideración de beneficiarias.

  Objetivo: El Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN) financia grandes proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental, desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones empresariales y orientados a la realización de una investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección internacional.

  Características del consorcio: Mínimo de tres y un máximo de ocho empresas; al menos dos de ellas deberán ser autónomas, y al menos una de ellas tendrá consideración de PYME. Ninguna empresa (ni grupo de empresas vinculadas podrà tener más del 70% del presupuesto financiable).

  Participación relevante de organismos de investigación: Los proyectos deben contar con una participación relevante de organismos de investigación desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, se exige que al menos el 15% del total del presupuesto del proyecto aprobado por CDTI se subcontrate con organismos de investigación; uno de los cuales, al menos, será de titularidad pública.

  Duración de los proyectos: La duración mínima será de 36 meses y la máxima de 48 meses.

  Presupuesto del proyecto: El presupuesto mínimo financiable es de 7.000.000 euros y el presupuesto máximo de 20.000.000. Por empresas, el mínimo financiable es de 350.000 € y si es una Pime de 260.000.