Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 31 a 35 de 44 entrades disponibles

 • del 29 de juny de 2010 al 26 de juliol de 2010

  Línia R+D

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses i entitats privades sense ànim de lucre i amb participació empresarial als seus òrgans de govern, ambdues que estiguin establertes a Catalunya o que es vulguin establir a Catalunya

  Es podran finançar mitjançant aquesta línia de préstecs, grans projectes empresarials de recerca industrial i desenvolupament experimental que es realitzin a Catalunya i que comportin l’obtenció de productes i processos nous o millorats tecnològicament respecte als ja existents. S’inclou el desenvolupament de prototips i projectes pilot.

  No s’inclouen dins del concepte de desenvolupament experimental les modificacions habituals o periòdiques realitzades en productes, línies de producció, processos de fabricació, serveis existents i altres operacions en curs, encara que les modificacions puguin representar millores, o sigui, el concepte ampli d'innovació tecnològica i de procés.

  En el cas de grans empreses, només es consideraran objecte de finançament aquells projectes que comportin un canvi en el comportament del beneficiari de tal manera que aquest incrementi el seu grau d’activitat d’R+D. El resultat del finançament ha de ser l’increment del volum, l’àmbit, la quantia invertida o la rapidesa de les activitats d’R+D.

 • del 07 de juliol de 2011 al 20 de juliol de 2011

  Ajut per a accions de Cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus

  AGAUR

  Dirigit a: Universitats, centres de recerca, les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca, així com les empreses i/o els actor socioeconòmics ubicats a Catalunya

  Es tracta d'ajuts per a accions de Cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus.

  Hi ha tres modalitats: Modalitats:
  A – Desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques de recerca
  B – Mobilitat de personal investigador
  C – Projectes d’R+D
   

  En les modalitats A i C s'ha de crear un grup transfronterer d'un mínim de tres participants i en el qual, un d'ells sigui bé una empresa, bé un actor socioeconòmic.

 • del 26 de juny de 2012 al 17 de juliol de 2012

  INNPACTO 2012

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Empreses,CTs,Centres privats d’R+D universitaris,Altres Centres privats d’R+D sense ànim de lucre, OPIs,Universitats públiques,Altres centres públics d’R+D(fundacions,hospitals públics,consorcis),AAEE i Altres entitats de Dret públic

  L'objectiu fonamental del subprograma INNPACTO és propiciar la creació de projectes en cooperació entre organismes de recerca i empreses per a la realització conjunta de projectes d' R+D+i que ajudin a potenciar l'activitat innovadora, mobilitzin la inversió privada, generin ocupació i millorin la balança tecnològica del país.

  La convocatòria INNPACTO finança projectes en cooperació publico/privada entre organismes de recerca i empreses, per a la realització de projectes d'R+D+i orientats cap a productes explotables basats en la demanda. Amb aquests projectes es pretén crear empreses innovadores, orientar l'activitat d'empreses ja existents cap a l'activitat innovadora, mobilitzar la inversió privada, generar ocupació i millorar la balança tecnològica del país.

  INNPACTO engloba les antigues modalitats de: Aplicada Col·laborativa (CIT), Aplicada a Parcs (PPT), PSE, TRACE, PID per a CTs, Projectes de Recerca Aplicada, Projectes de Desenvolupament Experimental, Projectes de Transport i d'Infraestructures i Projectes de Mobilitat sostenible.

  Els projectes objecte d'ajuda en el subprograma INNPACTO seran projectes de desenvolupament experimental.

 • del 07 de maig de 2010 al 15 de juliol de 2010

  Era Net - Projectes Manunet

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses que disposin d’establiment operatiu a Catalunya

  Ajuts destinats a finançar la participació d’agents catalans als projectes de R+D que hagin estat aprovats a les convocatòries Eranet dels projectes Manunet.

  MANUNET és una iniciativa ERANET que té com a objectiu la coordinació de programes nacionals i regionals per tal de finançar projectes transregionals d' R+D+I en fabricació (“manufacturing”). A la convocatòria, cada organisme regional o estatal participant a MANUNET finança el soci de projecte del seu Estat o regió amb el seu programa d'ajuts.

  Podeu trobar la informació de la iniciativa a la pàgina web www.manunet.net , així com la documentació per a presentar els projectes.
   

 • del 01 de març de 2010 al 07 d'abril de 2010

  Era Net - Projectes EurotransBIO

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses que disposin d’establiment operatiu a Catalunya.

  Ajuts destinats a finançar la participació d’agents catalans als projectes de R+D que hagin estat aprovats a les convocatòries Eranet dels projectes EurotransBIO.

  Eurotransbio és una iniciativa EraNet fruit de la voluntat d'alguns dels Estats membres i les regions europees a treballar plegats per donar suport a projectes cooperatius d'R+D amb esquemes de cooperació privat/privat o privat/públic entre empreses, sobretot les PiMEs, i laboratoris acadèmics mitjançant la coordinació dels seus programes nacionals o regionals de finançament públic.

  Així, l'objectiu de EurotransBIO és promoure econòmicament i acadèmica els principals actors de la biotecnologia en el repartiment de riscos, costos i les habilitats relacionades amb la innovació per tal de desenvolupar d'una manera més eficient nous productes i tecnologies que podrien arribar al mercat a curt/mitjà termini.

  Podeu trobar la informació de la iniciativa a la pàgina web http://www.eurotransbio.net , així com la documentació per a presentar els projectes.