Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 36 a 40 de 43 entrades disponibles

 • del 10 de gener de 2011 al 24 de març de 2011
  del 25 de març de 2011 al 22 de setembre de 2011
  del 23 de setembre de 2011 al 01 de març de 2012

  EUROSTARS

  EUREKA-CDTI

  Dirigit a: Petites i Mitjanes empreses intensives en R+D (10% dels seus ingressos o costs de personal dedicats a R+D)

  El programa Eurostars és un programa europeu d'R+D gestionat per EUREKA, una xarxa intergovernamental europea que dóna suport al mercat, la R+D i projectes d'innovació de la indústria, centres de recerca i universitats en tots els sectors tecnològics. Es compon de 39 membres, inclosa la Comunitat Europea.

  EUROSTARS pretén donar suport a les PIME intensives en R+D:

  • Creant un mecanisme europeu sostenible de suport a aquestes organitzacions.
  • Encoratjant a crear activitats econòmiques basades en els resultats d'aquesta R+D i a introduir productes, processos i serveis en el mercat més ràpidament.
  • Promovent el desenvolupament tecnològic i empresarial i la internacionalització d'aquestes empreses.
  • Assegurant el finançament públic dels participants en els projectes.

  L'objectiu del programa EUROSTARS és proporcionar finançament a les petites i mitjanes empreses que duguin a terme projectes de recerca i desenvolupament orientats al mercat. Els projectes d'R+D han de ser en consorci, orientats al mercat i liderats i realitzats per PiMEs amb una activitat intensiva de R+D.

  Aquests projectes s'aproven en convocatòries anuals no temàtiques (els projectes els proposa el sol∙licitant) i el seu finançament està assegurada mentre existeixin fons suficients. Son projectes avaluats per EUREKA, però finançats per organismes dels països membres, en el cas d'Espanya via CDTI, seguint la normativa de subvencions que els apliqui.

  Important: Per tal de legalitzar la subvenció internacional (l'ajut és 100% subvenció) a l'estat espanyol, cal que CDTI tregui una convocatòria. Aquesta és Interempresas Internacional.

  Per tant, el projecte és avaluat per una comissió d'experts independent europea i si resolen favorablement CDTI es posarà en contacte amb el beneficiari i l'instarà a presentar‐se a la seva convocatòria on ja tindrà garantida la seva aprovació del projecte, sols caldrà negociar les quantitats.

 • Convocatòria a 2008

  Beques de R+D+i en matèria de promoció i comercialització turística internacional

  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

  Dirigit a: Titulats universitaris de grau mitjà o superior

  Programa de beques destinat a la concessió d'ajudes econòmiques per al foment de la recerca tècnica i innovació en la promoció i la comercialització turística tant en els mercats internacionals, a través de la realització de pràctiques formatives en la xarxa d'Oficines Espanyoles de Turisme a l'Estranger, com en empreses o entitats del sector turístic a Espanya.

 • del 11 d'octubre de 2012 al 12 de novembre de 2012

  Plantejament i redacció de projectes de R+D+i per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies en el sector agrari i alimentari

  Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

  Dirigit a: Empreses agràries de primera i segona transformació i agroalimentàries o les seves agrupacions, associacions o cooperatives (inscrites al RIAAC).

  L’objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és el plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) de nous productes, processos i tecnologies realitzats per l’empresa agrària o agroalimentària, les seves agrupacions i/o associacions i/o cooperatives, i liderats per aquestes, en col·laboració amb els centres o instituts de recerca públics i/o universitats, que impliquin innovació. Tot això amb una doble finalitat: 1) poder presentar aquestes memòries tècniques a altres ens finançadors tant auronòmics, estatals com europeus a fi de maximitzar l'obtenció de fons públics per a la realització de projectes d'R+D+i i 2) facilitar i establir contactes entre les empreses agràries i agroalimentàries amb els centres de recerca.

 • Previsió Convocatòria: maig 2010

  Ajuts per a la participació en projectes europeus del VIIè Programa Marc

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses amb seu social a Catalunya i organismes de recerca, centres de la Xarxa Tecnològica de Catalunya i hospitals de la Xarxa Sanitària de Catalunya o les seves fundacions.

  Cobrir les despeses derivades de la presentació de Projectes de R+D al 7è Programa Marc de la UE (2007-2013) duts a terme per empreses en col∙laboració de centres de R+D públics i privats de Catalunya.

 • del 23 de juny de 2009 al 23 de juliol de 2009

  Projectes Singulars i Estratègics del Programa Nacional de Cooperació Público‐Privada

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Empreses, Organismes de Recerca i qualsevol altra agrupació de persones físiques o jurídiques.

  L'objecte dels ajuts és el de finançar actuacions per impulsar la creació de projectes de R+D de cooperació público‐privada de grans dimensions i elevat risc tecnològic. Es prioritzen els projectes en que hi ha cooperació entre empreses, centres públics de R+D i la resta de l'entorn acadèmic i investigador.