Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 11 a 15 de 18 entrades disponibles

 • del 14 de maig de 2013 al 05 de setembre de 2013

  Eco Innovation 2013

  Unió Europea

  Dirigit a: Persones jurídiques, públiques o privades dels estats membres de l'UE i d'altres amb conveni, actuant individualment o en cooperació.

  La convocatòria Eco-Innovation forma part del Programa Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) de la UE.
  La convocatòria dóna suport a projectes:
  • orientats a la primera aplicació o a aplicacions comercials de tècniques, productes, processos o pràctiques Eco-Innovadores, que
  • ja s’hagin demostrat tècnicament, però
  • degut als riscos que encara comporta necessiten incentius per a penetrar de manera significativa en el mercat.
  CIP Eco-Innovation també donar suport a les activitats orientades al mercat relacionades amb l’adopció de tecnologies mediambientals i activitats d’Eco-Innovació per empreses i la implementació d’aproximacions noves o integrades cap a la Eco-Innovació."
  Objectius:
  - Promoure l'adopció d'accions noves i integrades a l'eco-Innovació en camps com ara la gestió del medi ambient i productes, processos i serveis més respectuosos del medi ambient.
  - Fomentar l'adopció de solucions ambientals mitjançant el seu augment en el mercat i la penetració en el mercat. Aquestes solucions han de ser mitjançant productes, processos, tecnologies o serveis d’elevat valor afegit.
  - Augmentar les capacitats d'innovació de les PIME.
  En general, la present convocatòria dóna suport a projectes que aborden els objectius esmentats anteriorment amb un una clara prioritat a les PIME."
  Àrees prioritàries:
  1. Reciclatge de materials
  2. Productes de construcció sostenibles
  3. Sector de l'alimentació i begudes
  4. Aigua
  5. Economia verda
   

 • del 27 d'abril de 2011 al 08 de setembre de 2011

  ECO-INNOVATION

  Unió Europea

  Dirigit a: Entitats públiques o privades, amb domicili en el territori dels Estats membres d'Europa.

  La convocatòria Eco-Innovation forma part del Programa Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) de la UE.
  La convocatòria dóna suport a projectes orientats a la primera aplicación (prototipus) o a aplicacions comercials de tècniques, productes, processos o pràctiques Eco-Innovadores, que ja s’hagin demostrat tècnicament, però que degut als riscos que encara comporta, necessiten ésser subvencionats per a penetrar de manera significativa en el mercat.
  CIP Eco-Innovation també donar suport a les activitats orientades al mercat relacionades amb l’adopció de tecnologies mediambientals i activitats d’Eco-Innovació per empreses i la implementació d’aproximacions noves o integrades cap a la Eco-Innovació.
   

  Per anar a la pàgina de la convocatòria cliqueu aquí.

 • del 28 d'abril de 2010 al 10 de juny de 2010
  del 01 de setembre de 2010 al 14 d'octubre de 2010

  Sistemes Territorials d'Innovació

  ACC1Ó

  Dirigit a: Organismes de suport a la PIME amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una dilatada experiència en la dinamització de clústers i/o en l’execució de plans de competitivitat.

  L'objectiu de l'ajut és el de consolidar els sistemes territorials d’innovació per tal d’identificar, ordenar i coordinar els agents i els projectes d’innovació al territori.

  A tenir en compte:

  • Els projectes s’hauran d’iniciar a partir del primer dia de l’exercici de la convocatòria (1 de gener de 2010).
  • No s’admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant.
  • Aquest ajut rep cofinançament FEDER en el marc del Programa Operatiu de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya 2007-2013
  • Resolució: termini màxim de 6 mesos a comptar a partir de la fi de termini
  • El pagament del 100% de l'ajut serà tramitat un cop s'hagi certificat la justificació de la despesa corresponent.
 • del 11 d'octubre de 2012 al 12 de novembre de 2012

  Ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors

  Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

  Dirigit a: Empreses agràries i agroalimentàries (aquestes inscrites al RIAAC), les seves agrupacions i/o associacions i/o cooperatives i les les comunitats de regants.

  La realització de projectes pilot innovadors destinats a mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic i la seva adaptació i/o a donar suport al desenvolupament d’energies renovables, i/o a millorar la gestió de l’aigua, i/o a conservar la biodiversitat, realitzats per l’empresa agrària o agroalimentària, les seves agrupacions i/o associacions i/o cooperatives, o comunitats de regants, i liderats per aquestes, en col·laboració amb els instituts de recerca i/o universitats, que impliquin innovació.
   

 • No es convoca a 2011

  Innoempresa Supraregional

  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

  Dirigit a: Organismes intermedis

  Aquest ajut contempla mesures de suport i actuacions de foment destinades a les petites i mitjanes empreses espanyoles en el marc d'una política orientada a enfortir el teixit empresarial espanyol, incrementar la capacitat innovadora de les empreses com a mitjà per augmentar la seva competitivitat, contribuir al creixement sostenible, i com conseqüència, propiciar l'ocupació i la creació de riquesa.

  S'entén com a projectesde caràcter supraregional, aquells en els quals participin empreses de diferents comunitats autònomes.

  A tenir en compte:

  • Convocatòria exclusiva per a projectes de caràcter supraregional (els de nivell regional a Catalunya els gestiona ACC1Ó)
  • Han de participar PiMEs de dos o més comunitats autònomes; però, no poden participar PiMEs de la Comunitat Foral de Navarra i les del País Basc sols poden participar les PiMEs que pertanyin al sector industrial.
  • Els organismes intermedis hauran d'establir un pla que defineixi el nombre d'empreses que participaran en el mateix (mínim total de 6 PiMEs), el seu caràcter de PiME, el sector al qual pertanyen i l'àmbit geogràfic de desenvolupament del projecte.
  • Que la distribució del nombre de PiMEs participants en el projecte per comunitat autònoma sigui homogènia, equilibrada i raonable.
  • En cap cas el nombre màxim de PiME per comunitat autònoma podrà ser superior al 50% del total d’empreses participants en el projecte.
  • Les subvencions a les inversions no podran sobrepassar la quantitat de 65.000 € per organisme intermedi sol∙licitant i de 30.000€ per PiME participant (les PiME han de participar en l´execució i finançament del projecte).
  • Que els projectes siguin tècnica, econòmica i financerament factibles.
  • Que el projecte sigui complet, és a dir, que encara que ampliable i millorable en un futur, siga ja totalment suficient per a la seva aplicació.
  • Que el projecte no sigui per a les PIME participants una activitat permanent o periòdica i no estigui relacionat amb les despeses de funcionament normals de la mateixa.