Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 21 a 25 de 42 entrades disponibles

 • del 29 de desembre de 2012 al 20 de febrer de 2013

  Leader 2012

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Persones Físiques o Jurídiques que realitzin actuacions o projectes adreçats a alguna de les finalitats dels ajuts.

  Els ajuts Leader formen part del conjunt de mesures pel desenvolupament rural de Catalunya dintre del PDR (pla de desenvolupament rural) 2007-2013.
  Es tracta d'ajuts en què mitjançant els grups d'acció local (GAL) s'articulen mesures de forma propera a la realitat territorial.
  En aquest cas, els ajuts a la diversificació inclouen:

  Mesura 12301: Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris . Creació, millora i/o ampliació de microempreses o petites i mitjanes empreses (en endavant, pime) agroalimentàries o agrobotigues.
  Mesura 312: Creació i desenvolupament de microempreses. Creació, millora i/o ampliació de microempreses, per diversificar i potenciar el teixit econòmic en els territoris rurals.
  Mesura 313: Foment d'activitats turístiques. Creació, millora i/o ampliació d'establiments turístics de capacitat reduïda o d'empreses d'activitats d'oci .
  Mesura 323: Conservació i millora del patrimoni rural. Projectes d'inversió superiors a 300.000 € , que generin activitat econòmica i seveixin per a l'embelliment de nuclis antics, recuperació de la arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d'actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l'àmbit territorial Leader. 

 • del 23 d'octubre de 2012 al 11 de novembre de 2012

  Projectes Innovadors i Experimentals - FSE/SOC

  SOC

  Dirigit a: Ajuntaments i les seves entitats dependents o vinculades, consells comarcals, institucions sense fi de lucre amb experiència amb projectes ocupacionals o de promoció econòmica del territori

  Definició de projectes innovadors i requisits
  Als efectes d’aquesta normativa els projectes innovadors i experimentals són accions ocupacionals integrals que s’implementen en un territori concret i que estan orientats a complir uns objectius específics, mesurables i assolibles en un període de temps determinat. Aquests projectes hauran de donar suport a actuacions innovadores, demostratives i transferibles que mostrin noves vies per abordar necessitats clarament identificades."
  Tipus de projectes
  a) Projectes experimentals o projectes pilot.
  b) Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencial efecte multiplicatiu, que aportin valor afegit i que siguin susceptibles de ser transferits a altres entorns  

 • del 20 de juny de 2012 al 31 de desembre de 2012

  Ajuts en forma de Garanties per a Préstecs ICF de Circulant per Empreses immerses en Projectes d'Innovació o Internacionalització

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Poden ser beneficiaries d'aquesta línia d'ajuts les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya.

  Els ajuts tenen forma de garantia, del 70 del capital viu, per a préstecs que han de finançar circulant d'empreses  immerses en projectes d'innovació.

  Els préstecs ICF presenten les següents característiques:

  a) Tipus d'interès: el tipus d'interès serà I'euribor més un diferencial de 5 punts percentuals.
  b) Import: I'import del préstec serà mínim de 100.000 euros i màxim de 600.000 euros.
  c) Termini: el termini màxim del préstec és de 3 anys.
  d) Carència d'amortització: 1 any, inclòs en el termini.
  e) Desemborsament: el préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.
  f) Garanties: les que l' ICF consideri adients i suficients. Addicionalment, totes les operacions formalitzades tindran l'aval de l'ICF, pel 70% del risc viu de cada operació.
  g) Comissions: les operacions tindran una comissió d'obertura del 0,75% de l'import del préstec formalitzat.

 • del 12 de juny de 2012 al 11 de juliol de 2012

  Projectes d'Innovació Agrupada o de Canvi Estratègic d'Alt Impacte

  Dirigit a: Organismes de suport a la PIME o Empreses amb establiment a Catalunya amb activitat industrial o de serveis a la indústria

  Projectes d’Innovació Agrupada, entre d’altres: les actuacions d’innovació organitzativa, la creació d’entorns d’aprovisionament, venda, comercialització i/o màrqueting conjunts, projectes destinats a aconseguir la creació o incorporació a plataformes tecnològiques compartides, projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de gestió, financer i/o operacional dels negocis.

  Projectes de Canvi Estratègic: S’entén per canvi estratègic d’alt impacte el conjunt de mesures adreçades a garantir la viabilitat econòmica de l’empresa en el termini més breu possible, mitjançat l’inici d’activitats no habituals per a l’empresa i que constitueixin en el futur el seu nucli de negoci. Aquesta nova activitat ha d’estar definida en un pla estratègic i pot representar l’adquisició d’una nova base tecnològica, la creació d’una nova gamma de productes d’alt valor afegit i/o l’accés a mercats d’altres sectors d’activitat no previstos fins al moment.

 • del 14 de maig de 2013 al 05 de setembre de 2013

  Eco Innovation 2013

  Unió Europea

  Dirigit a: Persones jurídiques, públiques o privades dels estats membres de l'UE i d'altres amb conveni, actuant individualment o en cooperació.

  La convocatòria Eco-Innovation forma part del Programa Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) de la UE.
  La convocatòria dóna suport a projectes:
  • orientats a la primera aplicació o a aplicacions comercials de tècniques, productes, processos o pràctiques Eco-Innovadores, que
  • ja s’hagin demostrat tècnicament, però
  • degut als riscos que encara comporta necessiten incentius per a penetrar de manera significativa en el mercat.
  CIP Eco-Innovation també donar suport a les activitats orientades al mercat relacionades amb l’adopció de tecnologies mediambientals i activitats d’Eco-Innovació per empreses i la implementació d’aproximacions noves o integrades cap a la Eco-Innovació."
  Objectius:
  - Promoure l'adopció d'accions noves i integrades a l'eco-Innovació en camps com ara la gestió del medi ambient i productes, processos i serveis més respectuosos del medi ambient.
  - Fomentar l'adopció de solucions ambientals mitjançant el seu augment en el mercat i la penetració en el mercat. Aquestes solucions han de ser mitjançant productes, processos, tecnologies o serveis d’elevat valor afegit.
  - Augmentar les capacitats d'innovació de les PIME.
  En general, la present convocatòria dóna suport a projectes que aborden els objectius esmentats anteriorment amb un una clara prioritat a les PIME."
  Àrees prioritàries:
  1. Reciclatge de materials
  2. Productes de construcció sostenibles
  3. Sector de l'alimentació i begudes
  4. Aigua
  5. Economia verda