Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 31 a 35 de 42 entrades disponibles

 • del 11 d'octubre de 2012 al 12 de novembre de 2012

  Ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors

  Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

  Dirigit a: Empreses agràries i agroalimentàries (aquestes inscrites al RIAAC), les seves agrupacions i/o associacions i/o cooperatives i les les comunitats de regants.

  La realització de projectes pilot innovadors destinats a mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic i la seva adaptació i/o a donar suport al desenvolupament d’energies renovables, i/o a millorar la gestió de l’aigua, i/o a conservar la biodiversitat, realitzats per l’empresa agrària o agroalimentària, les seves agrupacions i/o associacions i/o cooperatives, o comunitats de regants, i liderats per aquestes, en col·laboració amb els instituts de recerca i/o universitats, que impliquin innovació.
   

 • No es convoca a 2011

  Innoempresa Supraregional

  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

  Dirigit a: Organismes intermedis

  Aquest ajut contempla mesures de suport i actuacions de foment destinades a les petites i mitjanes empreses espanyoles en el marc d'una política orientada a enfortir el teixit empresarial espanyol, incrementar la capacitat innovadora de les empreses com a mitjà per augmentar la seva competitivitat, contribuir al creixement sostenible, i com conseqüència, propiciar l'ocupació i la creació de riquesa.

  S'entén com a projectesde caràcter supraregional, aquells en els quals participin empreses de diferents comunitats autònomes.

  A tenir en compte:

  • Convocatòria exclusiva per a projectes de caràcter supraregional (els de nivell regional a Catalunya els gestiona ACC1Ó)
  • Han de participar PiMEs de dos o més comunitats autònomes; però, no poden participar PiMEs de la Comunitat Foral de Navarra i les del País Basc sols poden participar les PiMEs que pertanyin al sector industrial.
  • Els organismes intermedis hauran d'establir un pla que defineixi el nombre d'empreses que participaran en el mateix (mínim total de 6 PiMEs), el seu caràcter de PiME, el sector al qual pertanyen i l'àmbit geogràfic de desenvolupament del projecte.
  • Que la distribució del nombre de PiMEs participants en el projecte per comunitat autònoma sigui homogènia, equilibrada i raonable.
  • En cap cas el nombre màxim de PiME per comunitat autònoma podrà ser superior al 50% del total d’empreses participants en el projecte.
  • Les subvencions a les inversions no podran sobrepassar la quantitat de 65.000 € per organisme intermedi sol∙licitant i de 30.000€ per PiME participant (les PiME han de participar en l´execució i finançament del projecte).
  • Que els projectes siguin tècnica, econòmica i financerament factibles.
  • Que el projecte sigui complet, és a dir, que encara que ampliable i millorable en un futur, siga ja totalment suficient per a la seva aplicació.
  • Que el projecte no sigui per a les PIME participants una activitat permanent o periòdica i no estigui relacionat amb les despeses de funcionament normals de la mateixa.
 • del 17 de juny de 2011 al 20 de setembre de 2011

  Innoempresa Nous Productes Individual

  ACC1Ó

  Dirigit a: PiMEs dels sectors indústria, construcció, turisme, comerç i serveis amb establiment operatiu a Catalunya

  Ajut per a projectes individuals de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l’empresa. Es considerarà que una empresa desenvolupa un “producte diferencial” quan:
  a) Una empresa que mai ha desenvolupat un producte propi, desenvolupa el seu primer producte.
  b) Una empresa que ja desenvolupa i comercialitza productes propis, desenvolupa un producte totalment diferent, és a dir, que no suposa una simple renovació, millora o modificació dels productes ja existents en la seva cartera de productes. "

  Clickeu aquí per més informació

 • Pressupost esgotat

  Crèdit Innovació

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses establertes a Catalunya o que s’hi vulguin establir i entitats privades sense ànim de lucre i amb participació empresarial als seus òrgans de govern, establertes a Catalunya o que s’hi vulguin establir.

  Línia de préstecs mitjançant entitats financeres per a projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i).


   

 • del 01 de desembre de 2011 al 02 de març de 2012

  INTERREG-IV (B)

  Fons FEDER

  Dirigit a: administracions nacionals, regionals i locals i altres organismes públics, instituts de recerca, universitats, actors i organitzacions socioeconòmics

  L'objectiu principal d'aquest programa és consolidar el SUDOE com un espai de cooperació territorial en els àmbits de la competitivitat i la innovació, el medi ambient, el desenvolupament sostenible i l'ordenació del territori, que contribueixi a reforçar la cohesió econòmica i social en el si de la Unió Europea.