Tarragona - Regió del coneixement


Presentació i serveis

La Recerca, el Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (R+D+i) han esdevingut l’eix estratègic prioritari per al posicionament competitiu de l’empresa d’avui, d’acord amb l’Estratègia de Lisboa aprovada per la UE que fixa l’objectiu estratègic de convertir l'economia de la Unió en «l'economia del coneixement més competitiva i dinàmica del món, abans del 2010, capaç d'un creixement econòmic durador acompanyat per una millora quantitativa i qualitativa de l'ocupació i una major cohesió social».

Els mercats globals, la competència en costos de les zones emergents, l’augment del trànsit mundial de mercaderies, l’especialització sectorial regional creixent, etc, són raons suficients per incrementar la inversió en R+D+i a les nostres empreses encaminat a la generació de nou coneixement que permeti obtenir avantatges competitius respecte a la competència local i global. Cal, doncs, una acció decidida en la seva implantació i sistematització en el si del nostre teixit empresarial.

Per incentivar la inversió en R+D i la innovació, les diferents administracions (autonòmiques, estatal, europea), posen a disposició diferents línies d’ajut per tal de reduir el risc econòmic de les empreses innovadores, tot facilitant l’accés a finançament en condicions preferents i oferint a l’empresa capacitat financera suficient per dur a terme els seus projectes.

Pel que fa a la demarcació de Tarragona, la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, en virtut del seu acord marc  de col·laboració, destinen una sèrie de recursos econòmics, humans i tecnològics, precisament per tal d’incentivar i potenciar la participació d’empreses i entitats del territori en els diferents programes de suport a la recerca i la innovació que existeixen: el Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea H2020, els diferents fons que componen la política de cohesió europea (FEDER, FEADER, FSE, etc.), els programes dels diferents ministeris de l’estat espanyol com els que emanen de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnologia, o bé el conjunt de programes que anualment implementa l’agència catalana per a la competitivitat ACCIÓ. El compromís de les dues entitats territorials anomenades, la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, es materialitza en el projecte Oficina Tarragona Regió del Coneixement, que té com a única missió promoure la innovació i la competitivitat de les entitats i empreses de la demarcació.